Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1722), która weszła w życie z dniem 20 września 2018 r., wprowadziła obowiązek składania oświadczeń za poszczególne kwartały przez podmioty obwiązane do ponoszenia opłat za usługi wodne. Oświadczenia te należy składać Zarządom Zlewni PGW Wody Polskie, jako jednostkom właściwym do ustalenia wysokości opłaty zmiennej oraz wysokości opłaty z tytułu chowu i hodowli ryb.

 

Zgodnie ze znowelizowanym art. 552 ustawy – Prawo wodne, oświadczenia należy składać w terminie 30 dni od dnia, w którym upływa dzień przypadający na koniec każdego kwartału. Po raz pierwszy podmioty złożą takie oświadczenia za czwarty kwartał 2018 r., w terminie  1 - 30 stycznia 2019 r. Wzory oświadczeń zostały dostosowane do rodzajów usług wodnych i są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Wód Polskich. Udostępniamy je w dwóch formatach .docx i .pdf, w zależności od sposobu ich wypełniania.

 

Wzory oświadczeń składanych przez podmioty obowiązane do ponoszenia opłat za usługi wodne:

  1. Pobór wód podziemnych do różnych celów – wzór docx, wzór pdf
  2. Pobór wód powierzchniowych do różnych celów - wzór docx, wzór pdf
  3. Wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, w tym wód pochodzących z obiegów chłodzących elektrowni lub elektrociepłowni oraz wód zasolonych - wzór docx, wzór pdf
  4. Odprowadzanie do wód - wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych w granicach administracyjnych miast - wzór docx, wzór pdf
  5. Wydobywanie kamienia, żwiru i piasku oraz innych materiałów z wód powierzchniowych, w tym morskich wód wewnętrznych wraz z wodami wewnętrznymi Zatoki Gdańskiej oraz wód morza terytorialnego, a także wycinanie roślin z wód lub brzegu - wzór docx, wzór pdf
  6. Wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi z chowu lub hodowli ryb w obiektach przepływowych, charakteryzujących się poborem zwrotnym – wzór docx, wzór pdf