Informacja związana z właściwością organów PGW WP w sprawach o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - po 23.11.2019 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 2170)

 

 1. Określenie właściwego organu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (PGW WP)

Określenie właściwego kompetencyjnie organu PGW WP w postępowaniach ooś jest niezbędne do prawidłowego skierowania wniosku przez organ właściwy do przeprowadzenia postępowania ooś. Właściwość jednostek organizacyjnych PGW WP w postępowaniach ooś określają przepisy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) zwanej dalej ustawą ooś.

O właściwości tej decydują ustawowe uprawnienia organów PGW WP do wydawania ocen wodnoprawnych, które wynikają z art. 397 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2018 r. poz. 2268 ze zm.).

Zgodnie z powyższymi zapisami:

1) dyrektor RZGW PGW WP jest organem właściwym w przypadkach:

 1. a) o których mowa w art. 70 ust. 1 pkt 4 i art. 77 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś, jeżeli rodzaj przedsięwzięcia lub korzystania z wód, zgodnie z art. 397 ust. 3 pkt 1 lit. b) ustawy Prawo wodne związany jest z:
 • realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 378 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2019 r., poz. 1396) tj. mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (określonych w § 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839),
 • wykonaniem budowli przeciwpowodziowych,
 • przerzutami wody i wykonaniem niezbędnych do tego urządzeń wodnych,
 • wprowadzaniem do wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów,
 • działaniem związanym z rekultywacją wód powierzchniowych lub wód podziemnych,
 • wydobywaniem z wód powierzchniowych, kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów, a także na wycinanie roślin z wód lub brzegu,
 • wprowadzaniem do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 100 ust. 1 ustawy Prawo wodne, pochodzących z eksploatacji instalacji związanej z przedsięwzięciami mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,
 • obejmujących w części zakres, dla którego organem właściwym do wydania oceny wodnoprawnej jest dyrektor rzgw,
 • korzystaniem z wód i wykonywaniem urządzeń wodnych w sztucznych zbiornikach wodnych usytuowanych na śródlądowych wodach płynących, będących przedsięwzięciem mogącym zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.
 1. b) o których mowa w art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś tylko dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, jeżeli korzystanie z usług wodnych lub wykonywanie urządzeń wodnych odbywa się w całości lub w części na terenach zamkniętych w rozumieniu art. 3 pkt 40 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska;

2) dyrektor Zarządu Zlewni PGW WP, jest organem właściwym w przypadkach, o których mowa w art. 64 ust. 1 pkt 4 i art. 77 ustawy ooś, jeżeli rodzaj przedsięwzięcia lub korzystania z wód, zgodnie z art. 397 ust. 3 pkt 2 lit. b) ustawy Prawo wodne związane są z oceną wodnoprawną w zakresie niezastrzeżonym dla dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej Wód Polskich, a w szczególności jeśli zalicza się do katalogu przedsięwzięć, instalacji mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (określone w § 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), z wyłączeniem przedsięwzięć realizowanych na terenach zamkniętych,

 1. W ramach określonych w ustawie ooś procedur właściwy organ PGW WP:
 2. wydaje w terminie 14 dni w zakresie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko:
 • opinię (w przypadku gdy nie stwierdzi potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania
  na środowisko z uwagi na brak wpływu na stan wód - art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś),
  z ewentualnym wskazaniem konieczności określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dodatkowych warunków lub wymagań (art. 64 ust. 3a ustawy ooś), lub
 • uzgodnienie w formie postanowienia (w przypadku, gdy stwierdzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko z uwagi na możliwość naruszenia celów środowiskowych - art. 64 ust. 1c ustawy ooś) wraz z określeniem zakresu raportu
  o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (art. 64 ust. 3 ustawy ooś);
 1. wydaje w terminie 14 dni opinię do postanowienia określającego zakres raportu oddziaływania na środowisko (art. 70 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś), na podstawie karty informacyjnej przedsięwzięcia;
 2. wydaje w terminie 30 dni postanowienie, w którym:
 • uzgadnia, na podstawie raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, warunki realizacji przedsięwzięcia (art. 77 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś),
 • odmawia uzgodnienia realizacji przedsięwzięcia (art. 77 ust. 5a ustawy ooś), jeżeli naruszane są cele środowiskowe, a nie zostaną spełnione przesłanki do derogacji,
  o których mowa w art. 68 pkt 1, 3 i 4 ustawy Prawo wodne.
 1. Przypadki, gdy obszar przedsięwzięcia wykracza poza właściwość jednego organu PGW WP

Jeżeli przedsięwzięcie, dla którego jest wydawana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach lub jest przeprowadzana ponowna ocena oddziaływania na środowisko, ma być realizowane na terenie położonym na obszarze właściwości miejscowej dwóch lub więcej organów opiniujących lub uzgadniających, orzekanie w imieniu tych organów należy do organu, na obszarze właściwości miejscowej którego znajduje się większa część terenu, na którym ma być realizowane przedsięwzięcie (zgodnie z art. 6a ustawy ooś).

W przypadku złożenia wniosku do niewłaściwego organu, ze względu na właściwość rzeczową i/lub miejscową, zostanie on bezzwłocznie przekazany do organu właściwego w sprawie.

Szczegółowe dane teleadresowe wszystkich jednostek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (PGW WP) można znaleźć na stronie Biuletynu Informacji Publicznej  PGW WP: https://wodypolskie.bip.gov.pl/

Wykaz gmin i ich przynależność do poszczególnych Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej PGW WP i Zarządów Zlewni PGW WP można znaleźć pod adresem:

https://www.kzgw.gov.pl/index.php/pl/jednostki-organizacyjne/mapa-obszarow-dzialania

w zakładce - pobierz wykaz gmin i jednostek Wód Polskich:

https://www.kzgw.gov.pl/files/Pliki%20do%20pobrania/mapy-zz-rzgw/Gminy_do_RZGW_v_1.06_2018.xlsx

 

Przydatne linki:

Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko:

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180002081/T/D20182081L.pdf

Ustawa Prawo wodne:

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180002268/U/D20182268Lj.pdf

Ustawa o zmianie ustawy Prawo wodne:

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190002170/O/D20192170.pdf

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko:

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001839/O/D20191839.pdf