Informacja dla wnioskodawców w sprawie wydawania dokumentu potwierdzającego zgodność inwestycji lub działania z celami środowiskowymi dla jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych.

Uzyskanie dokumentu potwierdzającego zgodność inwestycji lub działania z celami środowiskowymi, o których mowa w art.  56, art. 57, art. 59  i w art. 61 ustawy Prawo wodne, możliwe jest w zakresie określonym ustawą Prawo wodne, w zależności od rodzaju zamierzenia oraz rodzaju środków i funduszy, o które  będzie się ubiegał zainteresowany podmiot.

 1. Zgodnie z art. 439 ustawy Prawo wodne, po wydaniu oceny wodnoprawnej, o której mowa w art. 430, art. 431 i art. 434 ust. 1, lub po wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub decyzji, przed wydaniem której jest przeprowadzana ponowna ocena oddziaływania na środowisko, o których mowa w art. 428 ustawy Prawo wodne, na wniosek podmiotu planującego realizację inwestycji lub działania, sporządza się deklarację zgodności, potwierdzającą zgodność inwestycji lub działań z celami środowiskowymi. 

Deklaracje sporządzane są zgodnie ze wzorem określonym w załączniku II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/207 z dnia 20 stycznia 2015 r. [1]

Deklaracje sporządzają te organy właściwe w sprawach ocen wodnoprawnych, tj. odpowiednio dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej lub dyrektor zarządu zlewni PGW WP.

 1. Na podstawie art. 440a ustawy Prawo wodne, dla inwestycji i działań, które nie przechodziły procedury oceny wodnoprawnej, a które są projektami dużymi w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013[2], których całkowite koszty kwalifikowalne przekraczają kwoty wskazane w art. 100 tego rozporządzenia, ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące:
 • Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
 • Europejskiego Funduszu Społecznego,
 • Funduszu Spójności,
 • Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,
 • Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego,
 • Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

w celu potwierdzenia zgodności inwestycji lub działań z celami środowiskowymi, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 oraz w art. 61, dyrektor RZGW sporządza dokument potwierdzający zgodność z tymi celami środowiskowymi, przy czym:

 • w przypadku, gdy projekt obejmuje obszar działania więcej niż jednego regionalnego zarządu gospodarki wodnej, dokument, o którym mowa sporządzany jest oddzielnie dla każdego obszaru działania, na którym planowana jest realizacja projektu;
 • dokument, o którym mowa sporządza się, na wniosek podmiotu planującego realizację danego projektu,
 • dokument, o którym mowa sporządza się zgodnie ze wzorem określonym w załączniku II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/207 z dnia 20 stycznia 2015. [1]

Szczegółowe dane teleadresowe wszystkich jednostek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (PGW WP) można znaleźć na stronie Biuletynu Informacji Publicznej PGW WP https://wodypolskie.bip.gov.pl/

UWAGA: Porozumienie zawarte w dniu 13 lipca 2018 r. pomiędzy Ministrem Inwestycji i Rozwoju a Ministrem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, które pozwalało na wydawanie deklaracji w innych niż ww. przypadkach, wygasło z końcem 2023 r. W związku z tym, od początku 2024 r. deklaracje będą wydawane jedynie w zakresie zgodnym z ustawą Prawo wodne.

Przydatne linki:

Wzór wniosku do pobrania:

Wniosek o wydanie dokumentu potwierdzającego zgodność z celami środowiskowymi określonymi dla jednolitych części wód

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/207 z dnia 20 stycznia 2015 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.038.01.0001.01.POL

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0207&from=PL

W przypadku złożenia wniosku do niewłaściwego organu zostanie on bezzwłocznie przekazany do organu właściwego terytorialnie, jednak należy mieć na względzie, iż może to wpłynąć na przedłużenie załatwienia sprawy.


[1] rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/207 z dnia 20 stycznia 2015 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzoru sprawozdania z postępów, formatu dokumentu służącego przekazywaniu informacji na temat dużych projektów, wzorów wspólnego planu działania, sprawozdań z wdrażania w ramach celu "Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia", deklaracji zarządczej, strategii audytu, opinii audytowej i rocznego sprawozdania z kontroli oraz metodyki przeprowadzania analizy kosztów i korzyści, a także zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1299/2013 w odniesieniu do wzoru sprawozdań z wdrażania w ramach celu "Europejska współpraca terytorialna" (Dz. Urz. UE L 38 z 13.02.2015, str. 1, z późn. zm.).

[2] rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (Wniosek_deklaracja_zgodności_z_RDW_2023.doc)Wniosek_deklaracja_zgodności_z_RDW_2023.doc 101 kB