W związku z opublikowaniem rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz.U. z 2023, poz. 335) i jego obowiązywaniem od dnia 24.02.2023 r. informujemy, że Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie udostępniło następujące materiały pomocnicze:

- karty charakterystyk jednolitych części wód powierzchniowych oraz jednolitych części wód podziemnych (link bezpośredni: http://karty.apgw.gov.pl:4200/informacje),

- dane przestrzenne (link bezpośredni: https://www.apgw.gov.pl/pl/III-cykl-materialy-do-pobrania)

 

Więcej informacji w ww. zakresie można uzyskać na stronie www.apgw.gov.pl.


 

Mapy jednolitych części wód (UWAGA: nieaktualne – przygotowane na podstawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, Dz.U. z 2016, poz. 1967)

Spełniając postulaty użytkowników zaktualizowanego Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz.U. z 2016 r., poz. 1967), sporządzono wizualizację Jednolitych Części Wód (JCW) przynależnych do regionu wodnego Warty oraz regionu wodnego Noteci. Informacje o JCW przedstawione zostały w nawiązaniu do jednostek podziału administracyjnego (plik: Informacje o JCW wg gmin dla PGW 2016-2021.xls), tak więc znajomość nazwy określonej jednostki podziału administracyjnego (np. gminy) pozwala w pierwszej kolejności zidentyfikować, które z Jednolitych Części Wód powierzchniowych rzecznych i jeziornych oraz podziemnych znajdują się na jej terenie.

 

Instrukcja wyszukiwania informacji

 

W celu zlokalizowania, jakie jednolite części wód (JCW) powierzchniowych jeziornych i rzecznych oraz jednolite części wód podziemnych znajdują się na terenie danej gminy należy:

  1. Otworzyć plik pn. Informacje o JCW wg gmin dla PGW 2016-2021
  2. Następnie używając polecenia „Znajdź” w menu „Edycja” (Office 97-2003) lub przycisku „Znajdź i Zaznacz” nakarcie „Narzędzia główne” (Office 2007 lub nowszy) lub kombinacji klawiszy Ctrl + F, w pojawiającym się okienku wpisać nazwę poszukiwanej gminy i kliknąć przycisk „Znajdź następny”. Po wyszukaniu danej lokalizacji z ww. tabeli możemy odczytać następujące informację:

 - nr mapki danej jednolitej części wód powierzchniowych rzecznych, z zaznaczonymi jednolitymi częściami wód powierzchniowych jeziornych oraz jednolitymi częściami wód podziemnych (kolumna nr 4 zaznaczona kolorem niebieskim), której obszar znajduje się w granicach administracyjnych danej gminy,

- nazwę i kod jednolitej części wód powierzchniowych rzecznych (kolumny nr 5 i 6),

- nazwę i kod jednolitej części wód powierzchniowych jeziornych (kolumny nr 7 i 8),

- kod jednolitej części wód podziemnych (kolumna nr 9).

Gdy na terenie gminy znajduje się więcej niż jedna JCW, w celu ustalenia na obszarze, której JCW znajduje się konkretny fragment gminy, należy przejrzeć wszystkie przypisane do danej gminy mapki, które znajdują się pod linkiem „Mapy jednolitych części wód PGW 2016-2021”.

  1. W celu wyszukania odpowiedniego numeru mapy należy otworzyć link pn. Mapy jednolitych części wód 2016-2021. Pod tym linkiem znajdują się 632 mapy JCW (.pdf) z podkładem sytuacyjnym i informacją o nazwie JCW powierzchniowej rzecznej, jej zasięgu, a także granicach i nazwach gmin. Dodatkowo uzupełnieniem każdej mapy są podstawowe informacje o wszystkich jednolitych częściach wód (powierzchniowych i podziemnych) znajdujących się na danym obszarze JCW powierzchniowej rzecznej, której mapa dotyczy. Przedmiotowe informacje to m.in. charakterystyka JCW, cel środowiskowy, ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych. Wyżej wymienione dane stanowią wyciąg z aktualnego Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz.U. z 2016 r., poz. 1967).

Dodatkowo, ww. materiały zawierają wyciąg działań podstawowych i uzupełniających służących osiągnięciu lub utrzymaniu dobrego stanu wód. Szczegółowe informacje dotyczące realizacji przedmiotowych działań zawarte są w aktualizacji Programu wodno-środowiskowego kraju, z którym można zapoznać się tutaj.

Pliki do pobrania:

- Informacje o JCW wg gmin dla PGW 2016-2021

- Mapy jednolitych części wód 2016-2021

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu informuje, że przedstawiony materiał ma jedynie charakter poglądowy, informacyjny i pomocniczy, pozwalający odnaleźć podstawowe informacje dotyczące Jednolitych Części Wód powierzchniowych rzecznych i jeziornych oraz podziemnych. Pełen zakres informacji zawarty jest w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz.U. z 2016 r., poz. 1967), natomiast informacje dotyczących działań służących osiągnięciu lub utrzymaniu dobrego stanu w poszczególnych JCW, zawarte są w aktualizacji Programu wodno–środowiskowego kraju. Autorzy dokumentów i opracowań odnoszących się do aktualnego Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry oraz aktualizacji Programu wodno-środowiskowego kraju, zobowiązani są w swojej pracy do korzystania z dokumentów źródłowych.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty spowodowane stosowaniem danych przedstawionych w ww. materiałach.

 

UWAGA: W przypadku problemów z otwarciem konkretnej mapy jednolitej części wód zachęcamy do korzystania z Hydroportalu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, stanowiącego publiczny portal umożliwiający przeglądanie danych dotyczących m.in. planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy (link bezpośredni: https://wody.isok.gov.pl/imap_kzgw/?gpmap=gpPGW) w tym informacji nt. położenia i charakterystyki jednolitych części wód.