Rewitalizacja ubezpieczeń betonowych brzegów rzeki Warty w km 246,00 do km 243,5 (miasto Poznań)

Rewitalizacja brzegów rzeki Warty obejmuje odcinek w km 246+000 (most Przemysła) do km 243+500 (początek Cybińskiego Kanału Ulgi). Realizacja zadania polega na wymianie betonowych ubezpieczeń, które powstały w latach 60. i 70. ubiegłego wieku i uległy znacznej degradacji. Dotychczasowe ubezpieczenia brzegów rzeki na długości 2,5 km są zastępowane koszami i materacami gabionowymi z kamiennym wypełnieniem ze wzmocnieniem drewnianą palisadą od strony wody. Od góry użyte materiały pokrywane są biomatą w celu zapewnienia właściwego porostu traw. Inwestycja obejmuje również zabudowę towarzyszącą, w tym tarasy, slipy oraz schody skarpowe.

Realizacja zadania ma na celu zabezpieczenie brzegów Warty przed dalszą erozją, zwiększenie retencji gruntowej na terenach przyległych oraz poprawę wizerunku brzegów rzeki.

Prace budowlane rozpoczęły się w drugiej połowie 2020 roku. Do końca sierpnia postęp rzeczowy inwestycji wyniósł 82,32%.

Obecnie trwają prace na tarasach, na lewym brzegu. Rozpoczęły się prace związane z korytowaniem pasa pod ścieżkę pieszo-rowerową.

Prace planuje się zakończyć pod koniec tego roku.

Inwestycja  jest realizowana  przy współpracy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej  w Poznaniu oraz Miasta Poznań.

Całkowity planowany koszt realizacji inwestycji to 21 608 630,00 zł. Zadanie jest dofinansowywane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

 


 

Zbiornik Wodny Jeziorsko – rewitalizacja ekranu zapory czołowej zbiornika

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje: wykonanie pełnej dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych, dotyczących rewitalizacji żelbetowego ekranu zapory czołowej zbiornika Jeziorsko wraz z wymianą schodów skarpowych; przebudowę ujęcia wody do zasilenia Strugi Spycimierskiej wraz z wymianą lub oczyszczeniem zużytych elementów stalowych górnego żelbetowego odboju; remont siedmiu tarasów widokowych; wymianę stalowej barierki ochronnej oraz wymianę betonowej nawierzchni chodnika biegnącego na koronie zapory. Realizacja zadania umożliwi prawidłowe gospodarowanie wodą na zbiorniku i poprawi ochronę przeciwpowodziową doliny środkowej Warty. Roboty rozpoczęto we wrześniu 2018 r., a ich zakończenie planuje się na kwiecień 2023 r. Do końca sierpnia postęp rzeczowy inwestycji wyniósł 78,28%. Zakres inwestycji w roku 2022 obejmuje wykonanie remontu żelbetowego ekranu zapory czołowej zbiornika Jeziorsko w części nadwodnej  tj. remont tarasów widokowych, schodów skarpowych, wykonanie umocnień gabionowych w części podwodnej. Całkowita szacunkowa wartość inwestycji (stan na 31.08.2022 r.) wynosi 55 548 845,71 zł. Zadanie dofinansowane jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 


 

Zbiorniki i poldery – zbiornik Jeziorsko – modernizacja jazu

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych, polegających na modernizacji istniejącego wyposażenia budowli zrzutowej w zakresie jej elementów hydrotechnicznych; hydraulicznych, mechanicznych, elektrycznych oraz sterowania. Wymieniona zostanie również suwnica bramowa przeznaczona do awaryjnej i remontowej obsługi zamknięć jazu. Realizacja zadania poprawi sterowność jazu, zwiększając tym samym ochronę przeciwpowodziową doliny środkowej Warty.

Zakres inwestycji w roku 2022 obejmuje wykonanie: robót przygotowawczych i pomiarowych; robót w części hydrotechnicznej (demontaż, rozbiórka, roboty budowlano-montażowe); robót w części mechanicznej (demontaż, rozbiórka, roboty budowlane – klapy przelewów, segmenty upustów dennych, zamknięcia remontowe); robót z branży mostowej (remont przęseł mostu od spodu – oczyszczenie strumieniowo ścierne, zabezpieczenie antykorozyjne); robót budowlano-montażowych elementów konstrukcji stalowych; robót z branży elektrycznej oraz montaż systemów teletechnicznych.

Obecnie prowadzone są prace w obrębie niecki wypadowej i płyty dennej wypadu, rozkuwaniem powierzchniowej płyty, wykonywaniem zbrojenia pod oczep przy palisadzie lewobrzeżnej a także montaż szyn na podtorzu suwnicy bramowej. Równolegle realizowane są prace w ramach: wykonania betonu podkładowego pod oczep, wykonania instalacji przeciwoblodzeniowej progu klapy, wypełniania betonem rozkutej przestrzeni przy podtorzu suwnicy bramowej, wykonania oświetlenia w maszynowni i filarach jazu, wykonania balustrady na lewym skrzydle jazu. Budowę inwestycji rozpoczęto w październiku 2020 r., a jej zakończenie planowane jest na czerwiec 2023 r. Całkowita szacunkowa wartość inwestycji (stan na 31.08.2022 r.) wynosi 30 730 596,96 zł.

Zadanie dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.