rpo lodz

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa V Ochrona Środowiska, Działanie V.1 Gospodarka wodna i przeciwdziałanie zagrożeniom, Poddziałanie V.1.1 Gospodarka wodna i zarządzanie ryzykiem dnia 31.12.2019 r. została podpisana Umowa o dofinansowanie projektu pn.:

Zbiorniki i poldery – Zbiornik Jeziorsko – modernizacja jazu.

W ramach projektu m.in. zostanie unowocześniona część hydrauliczna jazu - zostaną zastosowane nowoczesne pompy, elementy regulujące ciśnienie oraz wzmocnione zostaną przewody hydrauliczne, minimalizujące przedostawanie się oleju do wód.

Okres realizacji projektu 2020 – 2023.

Kwota dofinansowania w ramach RPO Woj. Łódzkiego wynosi 10 948 400,59 zł. Pozostała część została zabezpieczona w ramach współfinansowania krajowego oraz ze środków własnych.

 

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa V Ochrona Środowiska, Działanie V.1 Gospodarka wodna i przeciwdziałanie zagrożeniom, Poddziałanie V.1.1 Gospodarka wodna i zarządzanie ryzykiem dnia 31.12.2019 r. została podpisana Umowa o dofinansowanie projektu pn.:

„Zbiornik wodny Jeziorsko - rewitalizacja ekranu zapory czołowej zbiornika”.

W ramach zadania, RZGW w Poznaniu przeprowadzi modernizację obiektu poprzez wymianę płyt ekranu betonowego. Przeprowadzone prace budowlane posłużą przede wszystkim poprawienie stanu technicznego oraz warunków eksploatacyjnych obiektu. Po około 30 letnim okresie eksploatacji obiekt wykazuje typowe dla takiego okresu użytkowania uszkodzenia i objawy starzenia się konstrukcji.

Okres realizacji projektu 2019 – 2023.

Kwota dofinansowania w ramach RPO Woj. Łódzkiego wynosi 22 100 580,49 zł. Pozostała część została zabezpieczona w ramach współfinansowania krajowego oraz ze środków własnych.

 

 

10 wielkopolskie belka.png 1890x137 q85 subsampling 2

 

W ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IV Środowisko, Działanie 4.1 Zapobieganie, likwidacja skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych, Poddziałanie 4.1.2 Mała retencja dnia 17.12.2018 r. została podpisana przez Partnera Wiodącego Miasto Poznań Umowa o dofinansowanie projektu pn.:

„Rewitalizacja ubezpieczeń betonowych brzegów rzeki Warty w km 246,00 do km 243,5 (m. Poznań)”.

Projekt realizowany jest w partnerstwie, które zostało zawarte pomiędzy Miastem Poznań a Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Celem przedsięwzięcia jest zahamowanie postępującej degradacji istniejącej zabudowy brzegowej wykonanej w ramach przebudowy Poznańskiego Węzła Wodnego, pod koniec lat 60 ubiegłego wieku. Ubezpieczenia betonowe położone są w całości na terenie miasta Poznania w jego centrum. Obecny stan techniczny umocnień jest na tyle zły, że wymaga gruntownego remontu. Betonowe elementy umocnień uległy znacznej korozji, odkrywając zbrojenia. Występują spękania, wykruszenia i liczne załamania. Przeprowadzona inwentaryzacja wykazała liczne sklawiszowania oraz zapadliska, z dużymi kawernami. Stwarza to niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia osób przebywających nad rzeką, co może prowadzić do roszczenia odszkodowania. Roboty polegać będą na odcinkowej rozbiórce istniejących umocnień betonowych.

Okres realizacji projektu: 2020 – 2023.

Całkowita wartość Projektu: 21 657 127,36 PLN.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w kwocie 17 944 743,51 PLN. Pozostała część została zabezpieczona w ramach współfinansowania krajowego oraz ze środków własnych.

 

W ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IV Środowisko, Działanie 4.1 Zapobieganie, likwidacja skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych, Poddziałanie 4.1.4 Wsparcie systemów oceny ryzyka wystąpienia powodzi i zarządzania tym ryzykiem, wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń dnia 25.10.2019 r. została podpisana Umowa o dofinansowanie projektu pn.:

„Rozwój systemu monitorowania, wczesnego ostrzegania i programowania zagrożeń powodziowych”.

Przedmiotowy projekt polega na zakupie i wdrożeniu systemu monitorowania, wczesnego ostrzegania i programowania zagrożeń powodziowych na terenie 32 gmin województwa wielkopolskiego. System monitorowania będzie służył do pełnienia stałego nadzoru nad poszczególnymi obiektami hydrotechnicznymi istotnymi w gospodarce wodnej Regionu wodnego Warty dla województwa wielkopolskiego. System pozwoli na zwiększenie obszaru monitoringu, spowoduje rozwój systemu ochrony przed zagrożeniami i bezpieczeństwem, wzmocni współpracę między jednostkami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo w regionie województwa wielkopolskiego, ale także będzie miało znaczenie dla całego regionu wodnego Warty.

Okres realizacji projektu 2020 – 2021.

Całkowita wartość Projektu: 1 193 606,94 PLN.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w kwocie 971 185,85 PLN. Pozostała część została zabezpieczona w ramach współfinansowania krajowego oraz ze środków własnych.

 

W ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 4 Środowisko,  Działanie 4.1 Zapobieganie, likwidacja skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych Poddziałanie 4.1.2 Mała retencja dnia 18.08.2020 r. została podpisana Umowa o dofinansowanie projektu pn.:

„Zbiornik Tulce, gm. Kleszczewo, pow. poznański”.

Przedmiotem projektu jest budowa Zbiornika Tulce w gm. Kleszczewo, pow. poznański, woj. wielkopolskie.

Będzie to zbiornik retencyjny wód powierzchniowych w dolinie rzeki Męciny. Zbiornik powstanie poprzez spiętrzenie wody w rzece wskutek wybudowania ziemnej zapory czołowej, usytuowanej w km 0+505 rzeki Męciny około 70m powyżej drogi Tulce–Środa.

Okres realizacji projektu 2014 – 2023.

Całkowita wartość Projektu: 19 122 905,99 PLN.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w kwocie 15 561 105,71 PLN. Pozostała część została zabezpieczona w ramach współfinansowania krajowego oraz ze środków własnych.

 

 

infrastruktura i srodowisko

 

W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,

Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki,

Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach,

Poddziałanie 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu realizuje projekt pn. „Termomodernizacja budynków Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu – budynki na terenie zaplecza Zbiornika Wodnego Jeziorsko”.

W ramach zadania, RZGW w Poznaniu przeprowadzi termomodernizację dwóch budynków znajdujących się w Skęczniewie: biurowego i warsztatowego. Celem realizacji inwestycji jest zmniejszenie zużycia energii cieplnej oraz redukcja emisji CO2 we wskazanych budynkach. Obecnie nie spełniają one norm w zakresie izolacyjności cieplnej.

Zaplanowano prace związane z wymianą pokrycia dachowego, izolacji ścian, wymianą okien i drzwi oraz montażem pompy ciepła. Po zrealizowanych pracach wartość efektywności energetycznej budynków wzrośnie o około 84%. Termomodernizacja ma się rozpocząć w sierpniu 2017 roku, a zakończyć w listopadzie 2018 roku. Koszt inwestycji to 2 474 025,42 zł, z czego dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 wynosi 2 080 269,10 zł.

 

Mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych

Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 wdrożyła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach i nadużyciach finansowych.

Opracowane i udostępnione przez Instytucję Zarządzającą narzędzie informatyczne umożliwia przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:

- adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

lub

- formularz zamieszczony na stronie http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci

Za pośrednictwem mechanizmu należy zgłaszać podejrzenia nieprawidłowości, które dotyczą przedstawicieli instytucji wdrażających Program lub podmiotów realizujących projekty (np. Beneficjenci).

nfos

Regulacja Noteci na Odcinku Pakość-Łabiszyn z uwzględnieniem jeziora Sadłogoszcz

Okres realizacji: 2013-2016

Wartość zadania w mln zł: 5,756

 

Modernizacja obiektów piętrzących Kanału Bydgoskiego obejmująca zadania:

- śluza Okole z zabudowaniami,

- śluza Czyżkówko z zabudowaniami,

- śluza Prądy z zabudowaniami i mostem,

- śluza Osowa Góra z zabudowaniami i mostem.

Okres realizacji: 2014-2018

Wartość zadania w mln zł: 17,083

 

Polder Golina

Okres realizacji: 2014-2015

Wartość zadania w mln: 3,5

 lodz

 

Zadanie: „Modernizacja pompowni Siedlątków wraz z infrastrukturą”

Okres realizacji: 2017 rok

Koszt zadania: 716 115,24 zł

Koszt dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi: 572 890,00 zł

 

Zadanie: „Modernizacja progu nr 1 poniżej zapory czołowej zbiornika wodnego Jeziorsko”

Okres realizacji: 2017 rok

Koszt zadania: 441 858,35 zł

Koszt dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi: 353 485,00 zł

 wfos

 

Zadanie: "Termomodernizacja budynku Nadzoru Wodnego w Śremie".

Okres realizacji: 2015 rok.

Kwota zadania: 295 152,75 zł

Kwota dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu: 143 976,94 zł

 

Zadanie: "Zakup łodzi dla wsparcia zadań statutowych Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu a w szczególności przeciwdziałaniu powodzi i usuwaniu ich skutków".

Okres realizacji: 2016 rok

Koszt zadania: 119 310,00 zł

Koszt dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu: 50 000,00 zł

 

Zadanie: Termomodernizacja Budynku Nadzoru Wodnego w Międzychodzie

Okres realizacji: 2016 rok

Koszt zadania: 122 415,61 zł

Koszt dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu: 60 061,13 zł

 

Zadanie: „Modernizacja infrastruktury Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu”

Okres realizacji: 2017 rok

Koszt zadania: 564 031,00 zł

Koszt dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu: 282 014,00 zł

 

 zielona gora

 

Zadanie: "Zakup samochodów dla wsparcia zadań statutowych Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu a w szczególności przeciwdziałania powodzi i usuwania ich skutków"

Okres realizacji: 2016 rok

Koszt zadania: 241 080,00 zł

Koszt dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze: 110 000,00 zł

 

Zadanie: „Zakup rębaka dla wsparcia zadań statutowych Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu a w szczególności przeciwdziałaniu powodzi i usuwaniu ich skutków”

Okres realizacji: 2017 rok

Koszt zadania: 20 000,00 zł

Koszt dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze: 14 000,00 zł

 torun

 

Zadanie: "Zakup samochodu dla wsparcia zadań statutowych RZGW w Poznaniu"

Okres realizacji: 2017 rok

Koszt zadania: 145 000,00 zł

Koszt dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu: 107 711,00 zł

 

 katowice

 

 

Zadanie: "Monitoring przeciwpowodziowy i ASTKZ na obiektach hydrotechnicznych wraz z automatyzacją niezbędnej infrastruktury zbiornika wodnego Poraj"

Okres realizacji: 2018 rok

Koszt zadania: 187 181,40 zł

Koszt dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach: 93.590,70 zł

 

KANAŁ ŚLESIŃSKI

 

1. przygotowanie projektu 

 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu w dniu 30 stycznia 2009 r. zawarł z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu pre-umowę na przygotowanie dokumentacji oraz uzyskanie wymaganych pozwoleń, natomiast 31 grudnia 2010 r. podpisano porozumienie na realizację zadań rzeczowych w latach 2011-2013.

Całkowity koszt projektu wyniósł: 17 932 363,19 zł

Kwota dofinansowania ze środków EFRR: 12 264 028,67 zł

Projekt zgłoszony przez RZGW znajduje się na liście indywidualnych projektów kluczowych WRPO.

 

2. realizacja projektu 

 

Modernizacja Kanału Ślesińskiego w km 0,00-32,00 poprzez remont śluz w Koszewie, Gawronach, Pątnowie i Morzysławiu oraz roboty pogłęb.-udrożnieniowe.

 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu w dniu 31.12.2010 r. podpisał z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu porozumienie w sprawie dofinansowania projektu pn.: "Modernizacja Kanału Ślesińskiego w km 0,00-32,00 poprzez remont śluz w Koszewie, Gawronach, Pątnowie i Morzysławiu oraz roboty pogłęb.-udrożnieniowe" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytet III "Środowisko Przyrodnicze", Działanie 3.5. "Wzmocnienie ochrony przeciwpowodziowej zagrożonych obszarów oraz zwiększenie retencji na terenie województwa" Schemat 5 "Przebudowa (modernizacja) i budowa budowli piętrzących".

Lata rzeczowej realizacji projektu: 2011-2013

 

                                                              koszewo jaz sluza

 

Inwestycja zlokalizowana jest w województwie wielkopolskim, w powiecie konińskim w gminach Skulsk i Konin. Przedmiotem projektu była realizacja 6 zadań obejmujących: przebudowę zabezpieczeń przeciwfiltracyjnych i betonów konstrukcyjnych wraz z przebudową zamknięć śluz Morzysław, Pątnów, Gawrony i Koszewo, przebudowę Jazu Gawrony oraz przebudowę koryta Kanału Ślesińskiego.

W ramach projektu, jako cel główny przyjęto poprawę stanu infrastruktury technicznej Kanału Ślesińskiego, zarówno pod względem jej sprawności, jak i poziomu wyposażenia obiektów. Dla realizacji celu głównego przewidziano wdrożenie celów szczegółowych, integralnie związanych z zaplanowanymi w projekcie działaniami. Do najważniejszych celów szczegółowych zaliczono poprawę stanu technicznego konstrukcji betonowej, przede wszystkim poprzez wykonanie uszczelnień ścian i dna oraz wyposażenia śluz, poprzez naprawę wrót i ich napędów, w tym części mechanicznej i elektrycznej, a także otoczenia w niezbędny sprzęt. Wyróżnić należy wrota powodziowe śluzy Morzysław oraz poprawę stanu technicznego jazu Gawrony i udrożnienie Kanału Ślesińskiego, w odcinku ujściowym do rzeki Warty.

 

1 Śluza Gawrony

 

Najbardziej znaczącymi konsekwencjami realizacji celu głównego w analizowanym obrębie Kanału Ślesińskiego będzie: zmniejszenie zagrożenia powodziowego dla zamieszkałych terenów przyległych do Kanału Ślesińskiego; zapewnienie optymalnych warunków bezpieczeństwa dla obsługi obiektów, użytkowników infrastruktury oraz okolicznych mieszkańców oraz zminimalizowanie niebezpieczeństwa wystąpienia zagrożeń, poprzez poprawę stanu infrastruktury drogi wodnej o strategicznym znaczeniu.

Projekt "Modernizacja Kanału Ślesińskiego w km 0,00-32,00 poprzez remont śluz w Koszewie, Gawronach, Pątnowie i Morzysławiu oraz roboty pogłęb.-udrożnieniowe" to realizacja następujących zadań:

Zadanie 1 - Przebudowa zabezpieczeń przeciwfiltracyjnych i betonów konstrukcji wraz z przebudową zamknięć Śluzy Morzysław;

Zadanie 2 - Przebudowa zabezpieczeń przeciwfiltracyjnych i betonów konstrukcji wraz z przebudową zamknięć Śluzy Pątnów;

Zadanie 3 - Przebudowa zabezpieczeń przeciwfiltracyjnych i betonów konstrukcji wraz z przebudową zamknięć Śluzy Gawrony;

Zadanie 4 - Przebudowa Jazu Gawrony;

Zadanie 5 - Przebudowa zabezpieczeń przeciwfiltracyjnych i betonów konstrukcji wraz z przebudową zamknięć Śluzy Koszewo;

Zadanie 6 - Przebudowa koryta Kanału Ślesińskiego

W dniu 19 listopada 2013 r. zakończono rzeczową realizację projektu.

Całkowita wartość Projektu wyniosła: 17 932 363,19 zł

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 12 264 028,67 zł

Beneficjent

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

  1. Szewska 1, 61-760 Poznań

tel.: 61 856 77 00 fax: 61 852 57 31

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. www.poznan.rzgw.gov.pl

Instytucja Pośrednicząca WRPO

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środkowiska

i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

   2.   Szczepanowskiego 15 A, 60-541 Poznań

tel.: 61 845 62 00 fax: 61 841 10 09

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. www.wfosgw.poznan.pl

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

 

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI

 

dgsdhgdjfg

 

 

sdsdgsdg

Informacja o finansowaniu: 

Zadanie inwestycyjne realizowane na podstawie umowy dotacji:

Nr MI/DGWiŻŚ/2021/06/01/ZF z dnia 14 czerwca 2021 r.  i aneksu nr 1  z dnia 10 września  2021 r. oraz nr MI/DGWiŻŚ/2022/04/05/ZF z dnia 5 maja 2022 r. i aneksu nr 2 z dnia 28.12.2022 r., oraz nr MI/DGWiŻŚ/2023/04/03/WF z dnia 5 kwietnia 2023 r. na finansowanie wkładu własnego w ramach projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, na refundację wkładu własnego oraz jego współfinansowanie.

Rodzaj dotacji: dotacja celowa budżetu państwa

Nazwa zadania: Zbiorniki i poldery - Zbiornik Jeziorsko - modernizacja jazu

Wartość finansowania w 2021 roku w kwocie:  993 981,53 zł

Wartość finansowania w 2022 roku w kwocie: 542 813,37 zł

Wartość finansowania w 2023 roku w kwocie : 134 902,00 zł

Całkowita wartość zadania:  31 002 276,75 zł

Opis zadania:

W ramach projektu m.in. zostanie unowocześniona część hydrauliczna jazu - zostaną zastosowane nowoczesne pompy, elementy regulujące ciśnienie oraz wzmocnione zostaną przewody hydrauliczne, minimalizujące przedostawanie się oleju do wód.

 

 sdsdgsdg

Informacja o finansowaniu: 

Zadanie inwestycyjne realizowane na podstawie umowy dotacji:

Nr MI/DGWiŻŚ/2021/06/01/ZF z dnia 14 czerwca 2021 r.  i aneksu nr 1  z dnia 10 września  2021 r. oraz nr MI/DGWiŻŚ/2022/04/05/ZF z dnia 5 maja 2022 r. i aneksu nr 2 z dnia 28.12.2022 r., oraz nr MI/DGWiŻŚ/2023/04/03/WF z dnia 5 kwietnia 2023 r. na finansowanie wkładu własnego w ramach projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, na refundację wkładu własnego oraz jego współfinansowanie.

Rodzaj dotacji: dotacja celowa budżetu państwa

Nazwa zadania: Zbiornik Jeziorsko - rewitalizacja ekranu zapory czołowej zbiornika

Wartość finansowania w 2021 roku w kwocie: 2 175 176,56 zł

Wartość finansowania w 2022 roku w kwocie: 1 229 482,34 zł

Wartość finansowania w 2023 roku w kwocie : 349 097,94 zł 

Całkowita wartość zadania:  54 694 800,28 zł

Opis zadania:

W ramach zadania, RZGW w Poznaniu przeprowadzi modernizację obiektu poprzez wymianę płyt ekranu betonowego. Przeprowadzone prace budowlane posłużą przede wszystkim poprawienie stanu technicznego oraz warunków eksploatacyjnych obiektu. Po około 30 letnim okresie eksploatacji obiekt wykazuje typowe dla takiego okresu użytkowania uszkodzenia i objawy starzenia się konstrukcji.

 

 

sdsdgsdg

Informacja o finansowaniu: 

Zadanie inwestycyjne realizowane na podstawie umowy dotacji:

Nr MI/DGWiŻŚ/2021/06/01/ZF z dnia 14 czerwca 2021 r.  i aneksu nr 1  z dnia 10 września  2021 r. oraz nr MI/DGWiŻŚ/2022/04/05/ZF z dnia 5 maja 2022 r. na finansowanie wkładu własnego w ramach projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, na refundację wkładu własnego oraz jego współfinansowanie.

Rodzaj dotacji: dotacja celowa budżetu państwa

Nazwa zadania: Rewitalizacja ubezpieczeń betonowych brzegów rzeki Warty w km 246,00 do km 243,5 (m.Poznań)

Wartość finansowania w 2021 roku w kwocie:  1 229 966,20 zł

Wartość finansowania w 2022 roku w kwocie:  1 189 495,81 zł

Całkowita wartość zadania:  21 738 718,66 zł

Opis zadania:

Projekt realizowany jest w partnerstwie, które zostało zawarte pomiędzy Miastem Poznań a Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Celem przedsięwzięcia jest zahamowanie postępującej degradacji istniejącej zabudowy brzegowej wykonanej w ramach przebudowy Poznańskiego Węzła Wodnego, pod koniec lat 60 ubiegłego wieku. Ubezpieczenia betonowe położone są w całości na terenie miasta Poznania w jego centrum. Obecny stan techniczny umocnień jest na tyle zły, że wymaga gruntownego remontu. Betonowe elementy umocnień uległy znacznej korozji, odkrywając zbrojenia. Występują spękania, wykruszenia i liczne załamania. Przeprowadzona inwentaryzacja wykazała liczne sklawiszowania oraz zapadliska, z dużymi kawernami. Stwarza to niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia osób przebywających nad rzeką, co może prowadzić do roszczenia odszkodowania. Roboty polegać będą na odcinkowej rozbiórce istniejących umocnień betonowych.

 

 

sdsdgsdg

Informacja o finansowaniu: 

Zadanie inwestycyjne realizowane na podstawie umowy dotacji:

Nr MI/DGWiŻŚ/2021/06/01/ZF z dnia 14 czerwca 2021 r.  i aneksu nr 1 z dnia 10 września  2021 r. na finansowanie wkładu własnego w ramach projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, na refundację wkładu własnego oraz jego współfinansowanie.

Rodzaj dotacji: dotacja celowa budżetu państwa

Nazwa zadania: Rozwój systemu monitorowania, wczesnego ostrzegania i programowania zagrożeń powodziowych

Wartość finansowania w 2021 roku w kwocie:  106 402,08 zł

Całkowita wartość zadania: 1 193 606,94 zł

Opis zadania:

Przedmiotowy projekt polega na wdrożeniu systemu monitorowania, wczesnego ostrzegania i programowania zagrożeń powodziowych na terenie 32 gmin województwa wielkopolskiego. System monitorowania będzie służył do pełnienia stałego nadzoru nad poszczególnymi obiektami hydrotechnicznymi istotnymi w gospodarce wodnej Regionu wodnego Warty dla województwa wielkopolskiego. System pozwoli na zwiększenie obszaru monitoringu, spowoduje rozwój systemu ochrony przed zagrożeniami i bezpieczeństwem, wzmocni współpracę między jednostkami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo w regionie województwa wielkopolskiego, ale także będzie miało znaczenie dla całego regionu wodnego Warty.

 

 

sdsdgsdg

Informacja o finansowaniu: 

Zadanie inwestycyjne realizowane na podstawie umowy dotacji:

Nr MI/DGWiŻŚ/2021/06/01/ZF z dnia 14 czerwca 2021 r.  i aneksu nr 1 z dnia 10 września  2021 r. oraz nr MI/DGWiŻŚ/2022/04/05/ZF z dnia 5 maja 2022 r. na finansowanie wkładu własnego w ramach projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, na refundację wkładu własnego oraz jego współfinansowanie.

Rodzaj dotacji: dotacja celowa budżetu państwa

Nazwa zadania: Zbiornik Tulce, gm. Kleszczewo, pow. poznański

Wartość finansowania w 2021 roku w kwocie:  0,00 zł

Wartość finansowania w 2022 roku w kwocie:  2 325 013,03 zł

Całkowita wartość zadania: 22 066 282,74 zł

Opis zadania:

Przedmiotem projektu jest budowa Zbiornika Tulce w gm. Kleszczewo, pow. poznański, woj. wielkopolskie.

Będzie to zbiornik retencyjny wód powierzchniowych w dolinie rzeki Męciny. Zbiornik powstanie poprzez spiętrzenie wody w rzece wskutek wybudowania ziemnej zapory czołowej, usytuowanej w km 0+505 rzeki Męciny około 70m powyżej drogi Tulce–Środa.

 

 

sdsdgsdg

Informacja o finansowaniu: 

Zadanie inwestycyjne realizowane na podstawie umowy dotacji celowej nr:

- MI/DGWiŻŚ/2023/07/01/WF z dnia 14.07.2023

Nazwa zadania: Modernizacja prawostronnego obwałowania rzeki Prosny Modlica-Lisewo od km 0+000 do km 8+330 gm. Pyzdry, pow. wrzesiński, woj. wielkopolskie

Wartość finansowania w 2023 roku w kwocie :    5 197 770,49  zł

Całkowita wartość zadania : 20 478 322,20 zł

Opis zadania :

Zadanie polega na odbudowie istniejącego wału przeciwpowodziowego do projektowanych parametrów wraz z jego uszczelnieniem i umocnieniem korpusu oraz podłoża wału w km 1+900 - 8+330. Celem inwestycji jest zabezpieczenie i ochrona przeciwpowodziowa terenów leżących po stronie zawala przed wodami wielkimi rzeki Prosny, poprzez odbudowę istniejącego obwałowania przeciwpowodziowego do parametrów technicznych odpowiadającym obecnie obowiązującym przepisom.