1. Oddawanie gruntów pokrytych wodami w użytkowanie

 

 Cel zawarcia umowy

 

Grunty pokryte wodami stanowiące własność Skarbu Państwa, niezbędne do prowadzenia przedsięwzięć związanych z:

1) energetyką wodną,

2) transportem wodnym,

3) wydobywaniem kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów lub wycinaniem roślin z wody,

4) infrastrukturą transportową lub przesyłową,

5) infrastrukturą przemysłową, komunalną lub rolną,

6) uprawianiem rekreacji, turystyki, sportów wodnych oraz amatorskiego połowu ryb,

7) działalnością usługową,

8) infrastrukturą telekomunikacyjną,

9) korzystaniem z gruntów pokrytych wodami w sposób inny niż określony w pkt 1-8

oddaje się w użytkowanie za opłatą roczną.

 

Na gruntach pod wodami powierzchniowymi płynącymi nie ustanawia się innych ograniczonych praw rzeczowych, w tym w szczególności służebności drogi koniecznej i przesyłu.

 

Czas trwania umowy

 

Grunty pokryte wodami powierzchniowymi płynącymi oddaje się w użytkowanie na czas określony nie dłuższy niż 5 lat.

W przypadkach szczególnie uzasadnionych interesem społecznym możliwe jest zawarcie umowy na czas dłuższy niż 5 lat, nie dłuższy jednak niż lat 20, jednocześnie nie dłużej niż czas obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego.

 

Opłaty

 

Opłatę roczną za użytkowanie gruntów nalicza się zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości jednostkowych stawek opłaty rocznej za użytkowanie gruntów pokrytych wodami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2496).

W przypadku opłaty rocznej przekraczającej kwotę 5.000 zł umowa, zgodnie z art. 261 ust. 3 Prawa wodnego, umowa sporządzana jest w formie aktu notarialnego, którego koszty ponosi użytkownik gruntów.

Wysokość opłaty rocznej za użytkowanie gruntów, ustala się proporcjonalnie do okresu prowadzenia działalności określonego w pozwoleniu wodnoprawnym lub wynikającego ze zgłoszenia wodnoprawnego oraz proporcjonalnie do czasu trwania umowy jeżeli jest on krótszy niż rok.

Opłatę roczną za użytkowanie gruntów, ustala się za każdy rozpoczęty metr kwadratowy gruntu.

Wysokość opłaty rocznej oraz zwolnienia nie podlegają negocjowaniu.

 

Udostępnianie nieruchomości pozostałych – dzierżawa, najem, użyczenie, służebność przesytu i drogi koniecznej oraz inne ograniczone prawa rzeczowe.

 

Procedura przetargowa

 

Zasady przeprowadzenia przetargu określają przepisy ustawy z dnia  20 lipca 2017 r. Prawo wodne oraz rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 3 sierpnia 2018 r., w sprawie sposobu przeprowadzania przetargów na rozporządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa.

 

Procedura bezprzetargowa

 

Procedurę bezprzetargową stosuje się do rozporządzenia mieniem, którym władają PGW WP, w zakresie określonym w art. 265 ust. 7 ustawy Prawo wodne.

 

Dzierżawa

 

Przedmiotem dzierżawy mogą być nieruchomości wymienione w art. 258 ust. 5, 7 i 8 ustawy Prawo wodne, w szczególności:

 1. grunty pod wodami, które nie stanowią gruntów pokrytych wodami powierzchniowymi płynącymi w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, za które uznaje się grunty znajdujące się poza linią brzegu cieku naturalnego (np. czasza zbiornika, kanał itp.),
 2. grunty znajdujące się w obrębie działki ewidencyjnej, która obejmuje także śródlądowe wody płynące będące własnością Skarbu Państwa,
 3. starorzecza, wykreślone z odrębnego zasobu nieruchomości Skarbu Państwa,
 4. grunty zabudowane urządzeniami wodnymi znajdujące się poza linią brzegu oraz urządzenia wodne lub ich części, będące we władaniu Wód Polskich,
 5. inne nieruchomości będące własnością SP w stosunku do których prawa właścicielskie wykonują Wody Polskie,
 6. inne nieruchomości będące we władaniu Wód Polskich.

 

Użyczenie

 

Przedmiotem użyczenia mogą być nieruchomości wymienione w pkt. 2.1, ale wyłącznie z przeznaczeniem na cele społeczne, ogólnodostępne, bez możliwości prowadzenia działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem, że użyczenie nie naruszy działalności statutowej PGW WP i nie będzie niezgodne z przepisami Prawa wodnego oraz zasadą prawidłowej gospodarki nieruchomościami, o której mowa w ustawie o gospodarce nieruchomościami i ustawie o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

 

Najem

 

Przedmiotem najmu mogą być:

 1. budynki i lokale mieszkalne lub gospodarcze;
 2. inne lokale, które zgodnie z przepisie art. 265 ust. 7 mogą zostać wyłączone z trybu przetargowego.

 

Ustanawianie ograniczonych praw rzeczowych

 

Ograniczone prawa rzeczowe (służebność przesyłu i drogi koniecznej) mogą być ustanawiane dla gruntów o uregulowanym stanie prawnym, w postępowaniu prowadzonym przed sądem powszechnym, na wniosek PGW WP lub podmiotu zainteresowanego ustanowieniem ograniczonego prawa rzeczowego. Ustanowienia służebności przesyłu i drogi koniecznej nie przewiduje się dla urządzeń wodnych i gruntów pod urządzeniem wodnym, z uwagi na funkcje jakie pełnią w gospodarce wodnej, ochronie przed powodzią i kształtowaniu zasobów wodnych.

 

Czas trwania umowy dzierżawy, najmu lub użyczenia nieruchomości

 

 1. Nieruchomości oraz urządzenia wodne lub ich części można oddać w dzierżawę lub  użyczenie na czas określony nie dłuższy niż 3 lata, a w przypadkach szczególnie uzasadnionych interesem społecznym, na czas obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego lub na czas niezbędny dla zachowania trwałości projektu dofinansowanego środkami unijnymi.
 2. Budynki i lokale mieszkalne lub gospodarcze można oddać w dzierżawę lub najem, na czas określony, nie dłuższy niż 10 lat. W przypadku zawarcia umowy z pracownikiem PGW WP umowa podlega rozwiązaniu po ustaniu stosunku pracy.

 

Zabezpieczenie umów

 

Prawidłowa reprezentacja interesu Skarbu Państwa, w związku z czasowym przekazaniem praw do mienia SP pozostającego we władaniu jednostek PGW WP, może wymagać zabezpieczenia wykonania umowy w formie przewidzianej przepisami prawa cywilnego. Zabezpieczenia umów należy stosować w sytuacjach zwiększonego ryzyka egzekucji zobowiązań, lub gdy przedmiotem umowy jest zobowiązanie do dokonania nakładów rzeczowych, finansowych, lub rzeczowo-finansowych na rzecz SP, w związku z korzystaniem z tego mienia. Dyrektor PGW WP RZGW może wówczas zaproponować do wyboru następujące formy zabezpieczeń.

 

Akt notarialny

 

Zgodnie z przepisem art. 777 §1 pkt 5 kodeksu postępowania cywilnego, tytułem egzekucyjnym może być akt notarialny, w którym dłużnik poddaje się egzekucji i który obejmuje obowiązek zapłaty sumy pieniężnej do wysokości wprost określonej w akcie albo oznaczonej za pomocą klauzuli waloryzacyjnej.

 

Hipoteka

 

Dłużnik obciąża swoją nieruchomość prawem, na mocy którego wierzyciel może dochodzić swojej wierzytelności z owej nieruchomości. Umowa ustanawiająca hipotekę musi być zawarta w formie aktu notarialnego (niezachowanie tej formy skutkuje nieważnością umowy). Następnie należy złożyć umowę ustanawiającą hipotekę nieruchomości do sądu prowadzącego księgę wieczystą nieruchomości. Sąd rejonowy, właściwy miejscowo dla nieruchomości, dokonuje odpowiedniego wpisu, a następnie zawiadamia o tym fakcie. Do powstania hipoteki niezbędny jest wpis w księdze wieczystej.

 

Blokada środków na rachunku bankowym

 

Strona umowy, w celu zabezpieczenia wykonania zobowiązań wobec jednostki PGW Wody Polskie, składa zabezpieczenie przedmiotowej umowy w formie blokady na rachunku bankowym na rzecz PGW Wody Polskie.

 

Weksel „in blanco”

 

Strona umowy, w celu zabezpieczenia zapłaty wszystkich należności pieniężnych wynikających z zobowiązań wobec jednostki PGW Wody Polskie, składa zabezpieczenie przedmiotowej umowy w formie dwóch weksli in blanco opatrzonych klauzulą „bez protestu z poręczeniem w dniu podpisania umowy”.

 

Opłaty

 

Roczny czynsz dzierżawny (opłatę za najem) ustala się na zasadach określonych w rozdziale II PROCEDUR GOSPODAROWANIA MIENIEM SKARBU PAŃSTWA BĘDĄCYM WE WŁADANIU PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE, REGIONALNYCH ZARZĄDÓW GOSPODARKI WODNEJ.

 

III. Wniosek o zawarcie umowy

 

W celu zawarcia umowy użytkowania, dzierżawy, najmu, użyczenia należy złożyć wypełniony i podpisany wniosek, zgodny z podanym wzorem, wraz z kompletem załączników.

Załącznik_1-wniosek_użytkowanie (plik PDF)

Załącznik_1-wniosek_użytkowanie (plik MS Word)

Załącznik_2-wniosek_dzierżawa_najem_użyczenie (plik PDF)

Załącznik_2-wniosek_dzierżawa_najem_użyczenie (plik MS Word)

 

Powierzchnia gruntu, wnioskowana do oddania w użytkowanie, niezbędna do prowadzenia działalności określonych w art. 261 ust. 1, powinna obejmować także strefę ochronną wymaganą dla funkcjonowania obiektów związanych z daną działalnością, określoną odrębnymi przepisami (w tym także normami branżowymi) która powoduje lub może powodować jakiekolwiek ograniczenia w dalszym użytkowaniu tego gruntu przez inne podmioty jak i przez właściciela wody. Strefa ochronna dla infrastruktury posadowionej w dnie lub pod dnem cieku, o ile nie jest ustalona w normach branżowych i przepisach odrębnych, wyznaczana jest minimum 0,5 m od krawędzi zewnętrznych tej infrastruktury, dla jej ochrony, w przypadku wykonywania w pobliżu prac utrzymaniowych na ciekach lub posadowienia pozostałych urządzeń wodnych i infrastruktury technicznej.

 

Dokumenty niezbędne do rozpatrzenia wniosku i zawarcia umowy (oryginały lub potwierdzone za zgodność kopie dokumentów):

  1. mapa ewidencyjna lub zasadnicza z zaznaczoną powierzchnią przeznaczoną do dzierżawy (nie dotyczy najmu lokali),
  2. aktualny (nie starszy niż 6 miesięcy) wypis z rejestru gruntów na działkę SP przewidzianą do oddania w dzierżawę (nie dotyczy najmu lokali),
  3. kopia zgody wodnoprawnej lub zaświadczenie skutecznego dokonania zgłoszenia, jeżeli rodzaj prowadzonej na gruncie działalności tego wymaga,
  4. aktualny wypis z właściwego rejestru (w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą - KRS),
  5. w przypadku dzierżawy gruntów pod tablice reklamowe należy podać wymiary tablicy w oraz jej powierzchnię wyrażoną w [m2] oraz dołączyć kopię zgody urzędu miasta/starostwa na lokalizację nośnika reklamowego, oraz kopię innych koniecznych uzgodnień,
  6. pełnomocnictwo lub inny dokument, z którego wynika umocowanie do działania w imieniu wnioskodawcy (w przypadku gdy wnioskodawca nie jest osobą fizyczną).

 

V. Terminy załatwiania spraw

 

Termin załatwienia sprawy wynosi do 120 dni, liczonych od chwili złożenia kompletnego wniosku, jest jednak uzależniony od terminu uzyskania wymaganych zgód. Procedura kończy się zawarciem właściwej umowy, bądź negatywnym rozpatrzeniem wniosku.

 

Wydział prowadzący sprawy

Wydział Gospodarowania Mieniem Skarbu Państwa

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

VII. Tryb odwoławczy

 

Nie dotyczy.

 

VIII. Podstawy prawne i wytyczne

 

PROCEDURY GOSPODAROWANIA MIENIEM SKARBU PAŃSTWA BĘDĄCYM WE WŁADANIU PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE, REGIONALNYCH ZARZĄDÓW GOSPODARKI WODNEJ

wydane zarządzeniem nr 3/2019 Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 04.03.2019 r. opracowane zostały na podstawie obowiązujących przepisów prawa:

 1. Ustawa z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne;
 2. Ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (ugn);
 3. Ustawa z 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (uoszpripp, specustawa powodziowa);
 4. Ustawa z 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym;
 5. Ustawa z 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym;
 6. Ustawa z 21 czerwca 2001 r. ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy
  i o zmianie Kodeksu cywilnego;
 7. Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
 8. Ustawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych;
 9. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym;
 10. Rozporządzenie Rady Ministrów z 28 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości jednostkowych stawek opłaty rocznej za oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami;
 11. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 3 sierpnia 2018 r., w sprawie sposobu przeprowadzania przetargów na rozporządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa;
 12. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków;
 13. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie 29 marca 2002 r. w sprawie operatu rybackiego.