sdsdgsdg

 

Informacja o finansowaniu: 

Zadanie inwestycyjne realizowane na podstawie umowy dotacji:

Nr MI/DGWiŻŚ/2022/05/01/ZF

Rodzaj dotacji: dotacja celowa budżetu państwa

Nazwa zadania: Remonty obiektów i budynków związanych z gospodarką wodną

„Remont budynku administracyjnego ZPH Świerkocin- Hydroizolacja budynku”

Wartość finansowania w 2022 roku w kwocie:  140 000,00 zł

Opis zadania:

Realizacja zadania polega na remoncie budynku administracyjnego ZPH Świerkocin, w tym: roboty rozbiórkowe, iniekcja krystaliczna, malowanie ścian i sufitów, wykonanie izolacji przeciwwilgociowych, roboty izolacyjne, wymiana systemu rynnowego, roboty elewacyjne, remont ganku i schodów wejściowych.

 

sdsdgsdg

 

Informacja o finansowaniu: 

Zadanie inwestycyjne realizowane na podstawie umowy dotacji:

Nr MI/DGWiŻŚ/2022/05/01/ZF

Rodzaj dotacji: dotacja celowa budżetu państwa

Nazwa zadania: Remonty obiektów i budynków związanych z gospodarką wodną

„Remont budynku magazynowo- gospodarczego w Nadzorze Wodnym Poznań”

Wartość finansowania w 2022 roku w kwocie:  86 983,00 zł

Opis zadania:

Realizacja zadania polega na zabezpieczeniu budynku przed wilgocią, w związku z czym zostanie wykonana hydroizolacja wraz z ociepleniem fundamentów. Zostaną również wykonane prace remontowe takie jak skucie starych i wykonanie nowych tynków wewnętrznych, malowanie ścian oraz wykonanie wentylacji w pomieszczeniach socjalnych dla pracowników fizycznych. 

 

sdsdgsdg

 

Informacja o finansowaniu: 

Zadanie inwestycyjne realizowane na podstawie umowy dotacji:

Nr MI/DGWiŻŚ/2022/05/01/ZF

Rodzaj dotacji: dotacja celowa budżetu państwa

Nazwa zadania: Remonty obiektów i budynków związanych z gospodarką wodną

„Nadzór Wodny Kościan- Remonty zapleczy socjalno- gospodarczych i pomieszczeń pracowniczych oraz budynków, w których są zlokalizowane na terenie szczęściu obiektów hydrotechnicznych i wykorzystywanych przez pracowników realizujących zadania utrzymaniowe”

Wartość finansowania w 2022 roku w kwocie:  224 243,00 zł

Opis zadania:

W ramach remontów przedmiotowych pomieszczeń planuje się: konserwację dachów, malowanie ścian wewnętrznych, wymianę uszkodzonych kafli na posadzkach, zabezpieczenie okien kratami, doposażenie łazienek w brakującą armaturę, remont oświetlenia zewnętrznego, remont drzwi wejściowych i wymianę uszkodzonych drzwi wewnętrznych, dostosowanie pomieszczeń pracowniczych do przygotowania i spożywania ciepłych posiłków regeneracyjnych, zabezpieczenie budynków systemem monitoringu wizyjnego i montażem dodatkowego ogrodzenia i szlabanów.

 

sdsdgsdg

 

Informacja o finansowaniu: 

Zadanie inwestycyjne realizowane na podstawie umowy dotacji:

Nr MI/DGWiŻŚ/2022/05/01/ZF

Rodzaj dotacji: dotacja celowa budżetu państwa

Nazwa zadania: Remonty obiektów i budynków związanych z gospodarką wodną

„Remonty zapleczy socjalno-gospodarczych i pomieszczeń pracowniczych oraz budynków, które są zlokalizowane na terenie obiektów hydrotechnicznych lub wykorzystywanych przez pracowników realizujących zadania utrzymaniowych – Nadzór Wodny Częstochowa
ul. Srebrna 43a”

Wartość finansowania w 2022 roku w kwocie:  64 662,00 zł

Opis zadania:

Realizacja zadania polega na remoncie pomieszczeń socjalno-gospodarczych i pomieszczeń pracowniczych w tym: remont schodów, remont elewacji budynku, remont posadzek oraz prace malarskie wewnętrzne.


sdsdgsdg

 

Informacja o finansowaniu: 

Zadanie inwestycyjne realizowane na postawie umowy dotacji:

Nr MI/DGWiŻŚ/2022/05/01/ZF

Rodzaj dotacji: dotacja celowa budżetu państwa

Nazwa zadania: Remonty, prace eksploatacyjne i konserwacyjne związane z utrzymaniem wód oraz urządzeń wodnych związanych z gospodarką wodną

„Naprawa wału przeciwpowodziowego na terenie Nadzoru Wodnego Koło”

Wartość finansowania w 2022 roku w kwocie:  110 744,00 zł

Opis zadania:

Realizacja zadania będzie obejmować zakup kruszywa drogowego do nawierzchni drogowych, profilowanie, wyrównanie i zagęszczanie korony i ławki wału, plantowanie powierzchni skarp, zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi, ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyładowczymi.


sdsdgsdg

 

Informacja o finansowaniu: 

Zadanie inwestycyjne realizowane na podstawie umowy dotacji:

Nr MI/DGWiŻŚ/2022/05/01/ZF

Rodzaj dotacji: dotacja celowa budżetu państwa

Nazwa zadania: Remonty, prace eksploatacyjne i konserwacyjne związane z utrzymaniem wód oraz urządzeń wodnych związanych z gospodarką wodną

„Remont budowli piętrzącej (śluzy wałowej) w celu zwiększenia zdolności retencyjnej zlewni Raczej Strugi

Wartość finansowania w 2022 roku w kwocie:  790 001,00 zł

Opis zadania:

W ramach remontu przewidziana jest wymiana wrót drewnianych na nowe, które odpowiedzialne są za zabezpieczenie przeciwpowodziowe polderu Ługi Górzyckie na terenie gminy Górzyca, natomiast w okresach niżówek hydrologicznych piętrzą wody Dopływu z polderu Ługi Górzyckie zwiększając retencję korytową w cieku. Zostanie również przeprowadzona naprawa dystansów drewnianych położonych na wysokości górnych zawiasów, uzupełnienie ubytków w nawierzchni schodów betonowych i ściany przyczółków ceglanych, zabezpieczenie brzegu przed podmyciem, montaż urządzeń pomiarowych.


sdsdgsdg

 

Informacja o finansowaniu: 

Zadanie inwestycyjne realizowane na podstawie umowy dotacji:

Nr MI/DGWiŻŚ/2022/05/01/ZF

Rodzaj dotacji: dotacja celowa budżetu państwa

Nazwa zadania: Remonty, prace eksploatacyjne i konserwacyjne związane z utrzymaniem wód oraz urządzeń wodnych związanych z gospodarką wodną

„Roboty remontowe na budowlach piętrzących na terenie Nadzoru Wodnego Grodzisk Wlkp.”

Wartość finansowania w 2022 roku w kwocie:  119 267,00 zł

Opis zadania:

Realizacja zadania obejmuje oczyszczenia betonów na wszystkich obiektach budowli piętrzących , uzupełnienia ubytków zastawek w płytach betonowych na skarpach, montaż barierek zastawek, wymiany poszycia z blach stalowych na jazie nr 13 oraz zamontowanie szandorów.

 

sdsdgsdg

 

Informacja o finansowaniu: 

Zadanie inwestycyjne realizowana na podstawie umowy dotacji:

Nr MI/DGWiŻŚ/2022/05/01/ZF

Rodzaj dotacji: dotacja celowa budżetu państwa

Nazwa zadania: Remonty, prace eksploatacyjne i konserwacyjne związane z utrzymaniem wód oraz urządzeń wodnych związanych z gospodarką wodną

„Remont jazu rzeka Kopla I w km 27+585”

Wartość finansowania w 2022 roku w kwocie:  80 651,00 zł

Opis zadania:

W ramach prowadzonych prac zostanie wykonany remont  zamknięć jazu wraz mechanizmami wyciągowymi jak również uzupełnienie ubytków konstrukcji betonowych budowli oraz umocnień  skarp przy budowli.