Zasady sprzedaży zezwoleń uprawniających do amatorskiego połowu ryb w obwodach rybackich i łowiskach udostępnionych przez Dyrektora RZGW w Poznaniu

1. Zezwolenie na amatorski połów ryb upoważnia do wędkowania w wodach określonych w dokumencie WYKAZ OBWODÓW RYBACKICH I ŁOWISK UDOSTĘPNIONYCH PRZEZ DYREKTORA RZGW W POZNANIU.

2. Zezwolenia roczne.

  1. Prawo do amatorskiego połowu ryb rocznego nabywają osoby, które posiadają przy sobie imienne zezwolenie na amatorski połów ryb wydane przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (zwanego dalej Dyrektorem RZGW w Poznaniu) oraz kartę wędkarską (z wyjątkiem przypadków opisanych w ustawie o rybactwie śródlądowym).
  2. Opłatę za zezwolenie roczne na amatorski połów ryb w obwodach rybackich wymienionych w pkt 1 należy dokonać za pomocą bankowości elektronicznej lub w placówce pocztowej lub bankowej. Potwierdzenie dokonania wpłaty wraz z danymi: imię, nazwisko i adres korespondencyjny, nr kontaktowy oraz numer karty wędkarskiej, należy przesłać drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pocztą na adres: PGW Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań.
  3. Zezwolenia, do których potwierdzenie dokonania wpłaty przesłano drogą elektroniczną lub drogą pocztową będą odsyłane na wskazany przez wpłacającego adres e-mail lub przesyłką pocztową na podany przez wpłacającego adres korespondencyjny.
  4. Dyrektor RZGW w Poznaniu zastrzega, że czas wysłania zezwolenia do adresata wynosi do 5 dni roboczych od uzyskania statusu kompletności dokumentacji tj. od dnia otrzymania potwierdzenia dokonania wpłaty wraz z danymi o których mowa w punkcie b) oraz zaksięgowania wpłaty na rachunku PGW WP RZGW w Poznaniu.

3. Zezwolenia okresowe.

  1. Prawo do amatorskiego połowu ryb okresowego nabywają osoby, które posiadają przy sobie wypełnione zezwolenie na amatorski połów ryb pobrane ze strony poznan.wody.gov.pl oraz potwierdzenie dokonania opłaty oraz kartę wędkarską (z wyjątkiem przypadków opisanych w ustawie o rybactwie śródlądowym).
  2. Opłatę za zezwolenie okresowe na amatorski połów ryb w obwodach rybackich wymienionych w pkt 1 należy dokonać za pomocą bankowości elektronicznej lub w placówce pocztowej lub bankowej. Następnie ze strony poznan.wody.gov.pl należy pobrać zezwolenie okresowe i je wypełnić. Zezwolenie okresowe jest ważne wyłącznie z kartą wędkarską (z wyjątkiem przypadków opisanych w ustawie o rybactwie śródlądowym) oraz dokumentem stwierdzającym dokonanie opłaty za połów.

4. Do ulgi w opłacie uprawniona jest młodzież szkolna do 18 roku życia. Aby potwierdzić uprawnienie do ulgi, wystarczy okazać przy kontroli dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość i wiek (legitymacja szkolna).

5. Koszt brutto zezwoleń na amatorski połów ryb w wodach wymienionych w pkt 1 wynosi:

Rodzaj zezwolenia

Zezwolenie roczne ZWYKŁE

Zezwolenia okresowe ZWYKŁE *

14-dniowe

3-dniowe

1-dniowe

z brzegu

200 zł

100 zł

50 zł

30 zł

z brzegu + jednostka pływająca

250 zł

140 zł

70 zł

40 zł

 

*doba liczona od godz. 000 do 2359

Rodzaj zezwolenia

Zezwolenie roczne ULGOWE

Zezwolenia okresowe ULGOWE *

14-dniowe

3-dniowe

1-dniowe

z brzegu

100 zł

50 zł

25 zł

15 zł

z brzegu + jednostka pływająca

125 zł

70 zł

35 zł

20 zł

 

*doba liczona od godz. 000 do 2359

6. Zezwolenie roczne obejmuje pełen rok kalendarzowy od dnia 1 stycznia do 31 grudnia.

7. Opłaty należy wnosić na konto:

PGW WP Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu,
ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań.
Numer konta bankowego: 26 1130 1017 0020 1510 6720 0167

W tytule przelewu należy podać:

  1. „zezwolenie roczne” lub „zezwolenie 1/3/14-dniowe” (z ewentualnym dopiskiem „ULGOWE”, jeżeli dotyczy osoby uprawnionej do skorzystania z ulgi w opłacie);
  2. początkową datę połowu (w przypadku zezwoleń okresowych);
  3. dane osoby, która zamierza prowadzić amatorski połów ryb tj.: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, nr karty wędkarskiej.

8. Nie dopuszcza się dokonywania przelewów zbiorczych za więcej niż jedną osobę zamierzającą prowadzić amatorski połów ryb. Każda wpłata powinna być wniesiona indywidulanie

9. Żądanie przekazania faktury VAT należy zgłosić w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty.

10. Nie istnieje stacjonarny punkt gdzie można zakupić zezwolenie na amatorski połów ryb.

11. Nieprawidłowe wypełnienie zezwolenia lub druku przelewu: brak imienia i nazwiska, adresu korespondencyjnego, nr karty wędkarskiej oraz okresu zezwolenia powoduje nieważność tych dokumentów.

12. Brak realizacji czynności opisanych w pkt 2 b) tj.: brak przesłania potwierdzenia dokonania wpłaty wraz z wymaganymi danymi uznaje się za nie spełnienie wymogów formalnych, co skutkuje brakiem uzyskania zezwolenia na amatorski połów ryb.

13. W przypadku wydanych zezwoleń nie ma możliwości ich rozszerzenia, anulowania, bądź zmiany na inny rodzaj zezwolenia.

14. Cudzoziemcy przebywający czasowo w Polsce są zwolnieni z obowiązku posiadania karty wędkarskiej. Pozostałe dokumenty uprawniające do połowu są wymagane (zezwolenie wraz z dowodem wniesienia opłaty).

 

UWAGA!
Informujemy, że w sytuacji nieprawidłowych tytułów przelewu za uprawianie amatorskiego połowu ryb (błędnie określona kwota przelewu, brak numeru karty wędkarskiej itp.), środki pieniężne będą zwracane Nadawcy przekazem pocztowym, po potrąceniu opłaty zgodnie z cennikiem Poczty Polskiej.

 

W załączeniu:
Wzór zezwolenia rocznego
Wzór zezwolenia okresowego