Regulamin amatorskiego połowu ryb w obwodach rybackich udostępnionych przez Dyrektora RZGW w Poznaniu

1. Łowiska wędkarskie w obwodach rybackich, określonych w dokumencie LISTA OBWODÓW RYBACKICH UDOSTĘPNIONYCH PRZEZ DYREKTORA RZGW W POZNANIU działają w ramach gospodarki wędkarskiej prowadzonej przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (zwanego dalej Dyrektorem RZGW w Poznaniu).

2. Prawo do amatorskiego połowu ryb rocznego nabywają osoby, które posiadają przy sobie imienne zezwolenie na amatorski połów ryb wydane przez Dyrektora RZGW w Poznaniu oraz kartę wędkarską (z wyjątkiem przypadków opisanych w ustawie o rybactwie śródlądowym). Imienne zezwolenia roczne wydawane są przez Dyrektora RZGW w Poznaniu na warunkach określonych w Zasadach sprzedaży zezwoleń.

3. Prawo do amatorskiego połowu ryb okresowego nabywają osoby, które ze strony poznan.wody.gov.pl pobiorą druk zezwolenia okresowego i go wypełnią. Zezwolenie jest ważne wyłącznie z kartą wędkarską (z wyjątkiem przypadków opisanych w ustawie o rybactwie śródlądowym) oraz dokumentem stwierdzającym dokonanie opłaty za połów, zgodnie z warunkami określonymi w Zasadach sprzedaży zezwoleń.

4. Prawo do amatorskiego połowu ryb w obwodach rybackich użytkowanych przez RZGW w Poznaniu nabywają również osoby, które posiadają przy sobie imienne zezwolenie „Nasze Łowiska” na amatorski połów ryb wydane przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz kartę wędkarską (z wyjątkiem przypadków opisanych w ustawie o rybactwie śródlądowym)

5. Zezwolenie na amatorski połów ryb uprawnia do wędkowania w obwodach rybackich, zgodnie z podziałem na strefy określone w dokumencie LISTA OBWODÓW UDOSTĘPNIONYCH PRZEZ DYREKTORA RZGW W POZNANIU.

6. Strefa I udostępniona jest wyłącznie do wędkowania z brzegu, natomiast strefy II i III zarówno z brzegu jak i z jednostki pływającej.

7. Połów ryb musi odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą o rybactwie śródlądowym, rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie, ustawą o ochronie przyrody, ustawą Prawo wodne, Kodeksem cywilnym oraz zapisami niniejszego regulaminu.

8. Posiadacz zezwolenia ma prawo do wędkowania:

  • 2 wędkami metodą gruntowo-spławikową albo
  • 1 wędką metodą spinningową albo
  • 1 wędką metodą trolingową albo
  • 1 wędką metodą podlodową.

9. Obowiązują okresy, wymiary ochronne i limity połowu oraz inne ograniczenia zgodne z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie, z poniższymi wyjątkami:

  1. wymiar gospodarczy sandacza i szczupaka do 50 cm i od 70 cm;
  2. wymiar gospodarczy okonia do 18 cm i od 35 cm;
  3. wymiar gospodarczy karasia pospolitego do 20 cm i od 30 cm;
  4. wymiar gospodarczy lina od 45 cm;
  5. limit dzienny (000-2400) ryb do zabrania z łowiska: sandacz i szczupak 2 szt. łącznie, węgorz 1 szt., lin i karaś pospolity 3 szt. łącznie, okoń 8 szt., pozostałe gatunki nie więcej jak 5 kg łącznie;
  6. poza gatunkami wymienionymi w ww. rozporządzeniu dodatkowy zakaz wypuszczania po złowieniu z powrotem do łowiska ryb z gatunków: karaś srebrzysty (tzw. japoński), amur biały, tołpyga pstra i biała.

10. Wędkujący zobowiązany jest do prowadzenia rejestru amatorskiego połowu ryb i jego przesłania do Dyrektora RZGW w Poznaniu w terminie 14 dni od daty zakończenia okresu ważności zezwolenia. Po przybyciu na łowisko, przed rozpoczęciem wędkowania, wędkarz zobowiązany jest do wpisania do rejestru połowu daty wędkowania. Przeznaczone do zabrania ryby objęte limitem połowu określonym przez niniejszy regulamin należy natychmiast po złowieniu wpisać do rejestru (gatunek oraz długość całkowita ryby) przed ponownym zarzuceniem wędki do wody, pozostałe ryby, na które nie ustanowiono ilościowego limitu połowu – po zakończeniu wędkowania. Wzór rejestru amatorskiego połowu ryb stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

11. Połów ryb z brzegu dozwolony jest przez cały rok w porze dziennej oraz w porze nocnej. Połów ryb z jednostek pływających dozwolony jest w okresie od 1 maja do 31 grudnia. Połów ryb z jednostek pływających oraz z lodu dozwolony jest w porze dziennej, to jest od godziny przez wschodem słońca do godziny po zachodzie słońca.

12. Prawo do samodzielnego wędkowania mają osoby, które ukończyły 14 lat, z obostrzeniem, iż w porze nocnej wędkujący, którzy nie ukończyli 16 roku życia muszą znajdować się pod opieką osoby pełnoletniej.

13. Osoby poniżej 14 roku życia mogą wędkować nie posiadając zezwolenia wędkarskiego pod opieką osoby dorosłej, posiadającej kartę wędkarską i odpowiednie zezwolenie na wędkowanie z zachowaniem dopuszczalnej liczby wędek w ramach jednego zezwolenia. W takim przypadku obowiązujące limity połowu ryb liczone są łącznie dla obu wędkujących.

14. Pierwszeństwo w zajmowaniu stanowiska wędkarskiego ma osoba, która przybyła na nie wcześniej. Wędkujący powinni zachować pomiędzy sobą odstępy wynoszące nie mniej niż 10 m podczas wędkowania metodą gruntowo-spławikową oraz nie mniej niż 25 m podczas połowu na spinning i z jednostek pływających. Odstępy te mogą zostać zmniejszone za obopólną zgodą wędkujących.

15. Wędkowanie musi odbywać się przy zachowaniu bezpośredniego nadzoru nad wędkami.

16. Wędkarz zobowiązany jest utrzymywać swoje stanowisko wędkarskie (w promieniu 5 m od miejsca przebywania) w czystości niezależnie od stanu w jakim je zastał podczas rozpoczynania wędkowania.

17. Zabrania się wędkowania w obrębach ochronnych i hodowlanych oraz w innych miejscach do tego nieprzeznaczonych.

18. Zabrania się pozyskiwania ryb metodą na tak zwanego szarpaka.

19. Wędkarz zobowiązany jest posiadać przyrząd do wyjmowania haczyków z pysków ryb oraz miarkę oraz zobowiązany jest wypuszczać ryby niewymiarowe, znajdujące się pod ochroną gatunkową lub złowione w okresie ochronnym niezwłocznie po złowieniu bez względu na ich stan.

20. Zabrania się przetrzymywania ryb w ilości przewyższającej limity połowu określone dla danego gatunku. Każdy wędkarz musi przetrzymywać swoje ryby osobno w stanie żywym w przeznaczonej do tego siatce wędkarskiej (z miękkiej tkaniny rozpiętej na sztywnych obręczach), worku karpiowym lub uśmiercone. Ryby złowione na lodzie przeznaczone do zabrania należy uśmiercić bezpośrednio po złowieniu. Przy czym zabrania się, przed opuszczeniem łowiska, obcinania rybom głów i ogonów (w celu umożliwienia osobom kontrolującym weryfikacji przestrzegania wymiarów ochronnych).

21. Zabrania się połowu na żywą i martwą rybkę oraz jej części w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia. Dopuszcza się pozyskiwanie ryb przeznaczonych na przynętę za pomocą podrywki wędkarskiej o wymiarach nie większych niż 1x1 m i oczku o krawędzi nie mniejszej niż 5 mm. Ryby przeznaczone na przynętę muszą być pozyskane z łowiska, na którym dokonuje się połowu. Dopuszczone jest przetrzymanie ryb przynętowych w przeznaczonych do tego sadzach/wiaderkach.

22. Obowiązkiem wędkarza jest zmiana stanowiska, jeśli rozgrywane mają być w tym miejscu zawody wędkarskie. Organizator zawodów musi posiadać pisemne zezwolenie Dyrektora RZGW w Poznaniu i jest zobowiązany do oznakowania miejsca przeznaczonego do rozgrywania zawodów. Uczestnik zawodów wędkarskich musi legitymować się stosownym zezwoleniem obowiązującym w trakcie zawodów. Organizator zawodów jest odpowiedzialny za poinformowanie wszystkich uczestników zawodów o konieczności posiadania wskazanego zezwolenia.

23. Osoba dokonująca połowu ma bezwzględny obowiązek poddać się kontroli prowadzonej przez: strażników Państwowej Straży Rybackiej, strażników Społecznej Straży Rybackiej, funkcjonariuszy Policji oraz upoważnionych przedstawicieli Dyrektora RZGW w Poznaniu. Na żądanie kontrolujących, wędkarz ma obowiązek okazać wymagane niniejszym Regulaminem dokumenty, sprzęt wędkarski, złowione ryby i posiadane przynęty.

24. Zastrzega się, że w przypadku pogarszającego się stanu jakości wód obwodu rybackiego Dyrektor RZGW w Poznaniu w drodze ogłoszenia może wprowadzić ograniczenia w ilości stosowanych zanęt lub wprowadzić całkowity zakaz ich stosowania. Wprowadzenie takiego ograniczenia nie wymaga zmiany regulaminu.

OGŁOSZENIE - wprowadzenie ograniczeń

25. Nieprzestrzeganie warunków zezwolenia stanowi naruszenie ustawy o rybactwie śródlądowym i jest podstawą do cofnięcia zezwolenia bez odszkodowania oraz do odmowy wydania kolejnego zezwolenia.

26. Osoby posiadające wykupione zezwolenie na amatorski połów ryb w obwodach rybackich użytkowanych przez Dyrektora RZGW w Poznaniu biorą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów niniejszego Regulaminu również przez osoby wspólnie przebywające z nią na łowisku.

27. Dyrektor RZGW w Poznaniu nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieszczęśliwych wypadków jakie mogą zaistnieć w trakcie korzystania z łowiska przez osoby dokonujące połowu ryb jak również za osoby wspólnie przebywające z nimi na łowisku.

28. Wykupienie zezwolenia na wędkowanie w obwodach rybackich użytkowanych przez Dyrektora RZGW w Poznaniu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz z zapoznaniem się z klauzulą dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

 

Regulamin - wersja PDF - załącznik nr 9 do zarządzenia nr 88-2021

Rejestr połowu ryb