9 września w Urzędzie Gminy Dopiewo odbyło się spotkanie w sprawie ochrony i poprawy jakości wód Jeziora Niepruszewskiego Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Bogumiła Nowaka i Wójta Gminy Dopiewo Pawła Przepióry.

 

Głównym czynnikiem prowadzącym do zanieczyszczenia Jeziora Niepruszewskiego jest dostawa związków azotu i fosforu, pochodzących z niedostatecznie oczyszczonych ścieków bytowych i przemysłowych, docierających ze zlewni jeziora oraz pozostałości nawozów naturalnych i mineralnych spływających z obszarów rolniczych. Wzmożona dostawa tych związków prowadzi do masowego rozwoju organizmów fitoplanktonowych, zwłaszcza sinic, których zakwity prowadzą do pogorszenia przezroczystości wody w akwenach, co skutkuje zmniejszeniem bioróżnorodności i powstawaniem deficytów tlenowych. Deficyty tlenu rozpuszczonego w wodzie z kolei prowadzą do śnięcia ryb. Do zakwitu fitoplanktonu przyczynia się również temperatura. Im wyższa temperatura, tym intensywniej postępuje zakwit sinic oraz szybciej pogarszają się warunki tlenowe. Do pogarszania się warunków wodnych przyczynia się również nieprawidłowa gospodarka rybacka, w tym nadmierny odłów ryb drapieżnych i przerybienie rybami z rodziny karpiowatych.

 

Wcześniej prowadzone działania rekultywacyjne jezior, np. Wolsztyńskiego, Strzeszyńskiego, Durowskiego, Góreckiego, Rogozińskiego pokazują, że prowadzenie zabiegów rekultywacyjnych takich jak: aeracja, inaktywacja fosforu czy też biomanipulacja, jest nieskuteczne jeśli nie odetnie się dopływających biogenów ze zlewni.

 

Poprawa jakości wód w oparciu o chemiczne metody rekultywacji rzadko przynosi efekty, a długofalowo może przyczyniać się do wyrządzania szkód w środowisku. Do najskuteczniejszych działań, których efektem będzie poprawa jakości wody w rzekach i akwenach należy: uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej, ochrona istniejących stref buforowych wzdłuż brzegów cieków i jezior, ograniczenie presji turystycznej oraz przywrócenie naturalnego stanu ichtiofauny i składu gatunkowego makrofitów zanurzonych. Równie ważne jest podnoszenie stanu świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie prawidłowych zachowań podczas odpoczynku nad wodą. W przypadku Jeziora Niepruszewskiego straż gminna kontroluje okoliczne działki w celu zabezpieczenia szamb, Wody Polskie w coraz większym stopniu regulują kwestie nielegalnych pomostów i wycinek roślinności.

Zadania te mają zostać zintensyfikowane w kolejnych miesiącach.

 

Należy jednak pamiętać, że oczyszczanie zbiornika wodnego jest procesem długotrwałym i wymaga skoordynowania działań wielu instytucji, które powinny być ukierunkowane na odcięcie dopływu zanieczyszczeń z obszaru zlewni oraz wzmocnieniu zdolności wód do samooczyszczenia.

 

DSC077331

DSC077221

Jez.Niepruszewskie1