Wtorek, 16 sierpnia 2022 r.

Nie odnotowano nowych przypadków śniętych ryb.

 

Część martwych ryb w okolicach zatoru zostało jeszcze uprzątnięta przez strażaków. Dziś wykonana zostanie dodatkowa przegroda pomiędzy m. Sobótka a m. Rzuchów, a następnie przeprowadzona zostanie rozbiórka zatoru w m. Sobótka.

 

W dalszym ciągu stany wody na rzece Ner układają się w strefie niskich i dolnej średnich, a na Warcie niskich, co ma wpływ na koncentrację ewentualnych zanieczyszczeń i podwyższa ryzyko wystąpienia przyduchy.


IMGW-PIB wydał ostrzeżenia meteorologiczne I stopnia dot. wystąpienia burz z gradem od godz. 12.00 do północy (podczas burz lokalnie opad może wynieść 20-35 mm). Póki co nie ma wydanych ostrzeżeń hydrologicznych o możliwych gwałtownych wzrostach stanów wody w związku z opadami deszczu.
W zależności od wystąpienia opadów (charakter lokalny) nie wykluczona jest możliwość spływu ciał martwych ryb z zastoisk, trzcinowisk itp. w dół rzeki, które jeszcze nie zostały zebrane. Dodatkowo zwiększenie przepływu wody może spowodować rozcieńczenie ewentualnych zanieczyszczeń. W związku z tym prowadzony jest ciągły monitoring sytuacji hydrometeorologicznej oraz sytuacji w terenie.

Opady mogą również trochę przeszkodzić w realizacji zaplanowanych prac.

 

Poniedziałek, 15 sierpnia 2022 r.

Sytuacja jest stabilna i w dalszym ciągu jest monitorowana przez pracowników Nadzoru Wodnego Poddębice oraz stosowne służby. Nie stwierdzono nowych przypadków śniętych ryb. Na miejscu jest już firma, która zabierze do utylizacji martwe sztuki.

 

W dalszym ciągu stany wody na rzece Ner układają się w strefie niskich i dolnej średnich, a na Warcie niskich, co ma wpływ na koncentrację ewentualnych zanieczyszczeń i podwyższa ryzyko wystąpienia przyduchy.

 

IMGW-PIB wydał ostrzeżenia meteorologiczne I stopnia dot. wystąpienia burz z gradem od godz. 14.00 (15 sierpnia) do północy. Podczas burz lokalnie opad może wynieść 20-35 mm. Póki co nie ma wydanych ostrzeżeń hydrologicznych o możliwych gwałtownych wzrostach stanów wody w związku z opadami deszczu.

 

W zależności od wystąpienia opadów (charakter lokalny) nie wykluczona jest możliwość spływu martwych ryb z zastoisk, trzcinowisk itp. w dół rzeki, które jeszcze nie zostały zebrane. Dodatkowo zwiększenie przepływu wody może spowodować rozcieńczenie ewentualnych zanieczyszczeń. W związku z tym prowadzony jest ciągły monitoring sytuacji hydrometeorologicznej oraz sytuacji w terenie.

 

Na Warcie nie odnotowano przypadków martwych ryb.

 


 

Odebrane zostały przez wyspecjalizowaną w tym zakresie firmę odłowione w dniu wczorajszym śnięte ryby. Następnie przekaże ona materiał do zakładu utylizacji. Ilość wydanego materiału wynosiła 405 kg.


W ramach dokonanego monitoringu rzeki Ner nie wykazano dodatkowych miejsc zalegania w korycie i na skarpach śniętych ryb, za wyjątkiem obszaru istniejącego zatoru w miejscowości Sobótka. Prace związane z rozbiórką zatoru i usunięciem występujących w danej lokalizacji ryb zostaną przeprowadzone w dniu jutrzejszym – tj. 16 sierpnia br. Ze względu na aktualny poziom  przepływu wód w rejonie Dąbia w strefie stanów średnich istnieje prawdopodobieństwo wypłynięcia śniętych ryb ze strefy przybrzeżnej w kierunku głównego nurtu. Jednakże istniejący zator (w m. Dąbie) oraz sztucznie wykonana na ujściu Neru  (w m. Rzuchów) stanowi aktualnie zabezpieczenie wód rzeki  Warty przed dopływem śniętych ryb.

 

Ze względu na fakt, iż w środkowym odcinku rzeki od m. Dąbie do m. Poddębice notowane są przepływy na niższym poziomie (tj. poniżej dolnej strefy stanów niskich) zaistniała konieczność przeprowadzenia monitoringu stanu na odcinku do m. Zimne oraz powyżej do m. Poddębice. Jednakże, w wyniku dokonanych oględzin nie wykazano śladu śniętych ryb.

 

Aktualny stan na rzece ulega stabilizacji. Nie wykazano nowych miejsc zalegania, a w uprzednio notowanych lokalizacjach zalegające ryby zostały uprzątnięte.

 

Niedziela, 14 sierpnia 2022 r.

Poglądowa mapa z pojawiającymi się lokalizacjami.

 

kotowice


 

Od godziny 7.00 rozpoczęło się dziś dalsze działania mające na celu usunięcie śniętych ryb z rzeki Ner. W akcji biorą udział m.in. przedstawiciele PSP z powiatu kolskiego. Będą wyciągać z rzeki śnięte ryby na brzeg w m. Rzuchów, gdzie ustawiono zaprę w celu ich zatrzymania. W dalszej kolejności pozbierać powinien je dzierżawca PZW w Sieradzu. Udało się z nim skontaktować. Na tę chwilę nie ma stwierdzonych nowych przypadków martwych ryb.

 


 

W godzinach porannych odbyło się spotkanie z Prezesem PZW w Sieradzu, w obecności przedstawicieli PSP w Kole i Powiatowego Lekarza Weterynarii. Dokonano również wyboru firmy świadczącej usługi związane z przewozem i utylizacją oraz ustalono, że pierwszy odbiór pozyskanych śniętych ryb dokonany zostanie w godzinach południowych jutro – tj. 15 sierpnia br.

 

Na terenie gm. Dąbie prowadzona była akcja odłowu padniętych ryb przez ochotników z OSP i strażaków z PSP z wykorzystaniem środków pływających oraz sztucznie wykonanej przegrody na ujściu Neru do Warty. Szacunkowa ilość odłowionych ryb wynosi ok. 360 kg. Odłowione ryby zgromadzone zostały w jednym punkcie, a miejsce zbiórki dozorowane będzie przez służby policyjne do chwili ich odbioru. Ponadto w ramach prowadzonej akcji ratowniczej na terenie powiatu łęczyckiego odłowiono ok. 30 kg śniętych ryb, które zostaną przekazane do odbioru wyspecjalizowanej firmie celem utylizacji.

 

W ramach wizji terenowej przeprowadzonej przez pracowników PGW WP na górnym odcinku rzeki Ner, od m. Poddębice do granicy powiatu poddębickiego i łęczyckiego, nie stwierdzono zalegania śniętych ryb. Na odcinku powiatu łęczyckiego do granicy z województwem wielkopolskim stwierdzono pojedyncze przypadki. Jednakże akcja będzie jeszcze kontynuowana w dniach następnych, w zależności od skali, która może być spowodowana ewentualnym wezbraniem wód w rz. Ner w przypadku wystąpienia opadów.

 

Aktualnie sytuacja uległa stabilizacji i jest monitorowana przez Pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nadzoru Wodnego w Poddębicach oraz odpowiednie służby.

 

Sobota, 13 sierpnia 2022 r.

Pierwsze informacje o występowaniu w korycie rzeki śniętych ryb w miejscowości Parski i Zimne Pracownicy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nadzoru Wodnego w Poddębicach otrzymali 11 sierpnia br. Zgłoszenie dotyczyło pojedynczych przypadków ryb, które zalegały przy moście gminnym na drodze wewnętrznej (m. Parski) oraz przy jazie piętrzącym „Zimne”. Pojedyncze sztuki zostały potwierdzone również w rejonie m. Leszno. Wobec zaistniałej sytuacji przeprowadzili wizję terenową w górnym odcinku rzeki od m. Poddębice (pow. poddębicki) do m. Parski (pow. łęczycki). Jak wykazały oględziny na odcinku o długości ok. 21 km nie stwierdzono zalegania śniętych ryb w strefach przybrzeżnych oraz w sąsiedztwie budowli na rzece tj. w sąsiedztwie mostów i jazów piętrzących.

 

Neer2

                                             Rzeka Ner w m. Prusinowice (gm. Łęczyca)

 

Pierwsze przypadki wykazano w sąsiedztwie mostu w m. Parski, w obszarze wałów przeciwpowodziowych rzeki Ner. W kolejnym etapie dokonano oględzin stanu koryta na odcinku od m. Parski do m. Leszno (do przekroju granicy województwa łódzkiego i wielkopolskiego). Zaobserwowano pojedyncze przypadki śniętych ryb w odsłoniętych strefach przybrzeżnych. Ze względu na zwarty porost trzcinowy koryta rzecznego nie można było jednoznacznie wykazać zalegania ryb na całym odcinku przekrojowym – wykazano jedynie pojedyncze i śladowe sztuki w sąsiedztwie przegród w korycie. W kolejnym etapie, pomimo informacji pozyskanej od firmy prowadzącej prace na wałach cofkowych rzeki Ner i operatora pompowni o tym że w rejonie ujściowym nie występują śnięte ryby, dokonano lustracji i monitoringu stanu rzeki. Podczas oględzin Pracownicy Nadzoru Wodnego w Poddębicach potwierdzili zaleganie martwych ryb w obszarze przegród na rzece oraz umocnień koryta rzecznego w miejscowościach: Dąbie, Sobótka i Chełmno.

 Neer3

                                             Rzeka Ner w m. Zimne (gm. Świnice Warckie)

 

W miejscowości Sobótka (gm. Dąbie) za mostem na drodze gminnej, napotkano zator spowodowany przez powalone drzewo oraz spływające zanieczyszczenia w którym zalegała martwa krowa, co w efekcie powodowało osadzanie innych elementów. Zauważono także śnięte ryby, które nie sforsowały przegrody i dopływając do przeszkody osadzały się na dopływie. Zdarzenie, ze względu na zagrożenie epidemiologiczne, zostało zgłoszone na telefon alarmowy (ok. godz. 14.30), celem powiadomienia stosownych służb. Niezwłocznie po dokonanym zgłoszeniu, w trybie pilnym uruchomione zostały zastępu straży pożarnej, służby weterynarii i policji. Służby straży dokonały wyjęcia martwego zwierzęcia z zatoru, które zostało złożone za skarpą rzeczną i zabezpieczone. W wyniku oględzin nie stwierdzono kolczyka identyfikacyjnego, co uniemożliwi określenie przynależności do stada, a w efekcie odkreślenia właściciela. Po wstępnych ustaleniach z lokalnym samorządem zabezpieczona padlina zostanie przekazana dziś wyspecjalizowanej firmie celem utylizacji.

 

Neer4

Zator przy filarze mostu  w m. Parski  (gm. Świnice Warckie)

 

Neer5   

 

 

W wyniku dokonanego monitoringu wód rzeki Ner nie stwierdzono bezpośredniej przyczyny wystąpienia śnięcia ryb. Jedną z prawdopodobnych przyczyn tej sytuacji może być zjawisko ograniczenia tlenu (tzw. przyducha), które obserwowane jest na odcinku silnie zarośniętego koryta rzecznego w obszarze stosunkowo małych spadków podłużnych w korycie, a także na odcinku na którym nie występują budowle regulacyjne.

 

Neer6

                                             Śnięta ryba na skarpie rzecznej w sąsiedztwie wałów przeciwpowodziowych rz. Ner (gm. Świnice Warckie)

 

Neer7

                                             Śnięte ryby na umocnieniach w sąsiedztwie wyloty sieci deszczowej z drogi wojewódzkiej w m. Dąbie

 

Neer8

                                             Śnięte ryby w korycie rzecznym Neru w m. Chełmno (gm. Dąbie)

 

Neer9

                                             Zator w m. Sobótka  (gm. Dąbie) w sąsiedztwie mostu

 

Stan koryta rzecznego jest aktualnie monitorowany przez Pracowników Nadzoru Wodnego w Poddębicach, a o zdarzeniu zostały powiadomione stosowne służby.

 


 

Marszałek Województwa Łódzkiego Grzegorz Schreiber wydał zakaz wędkowania na tym terenie na okres dwóch tygodni. Rekomendacje mogą ulec zmianie po uzyskaniu wyników badań.

 

Wojewoda Łodzki Tobiasz Bocheński zwołał sztab kryzysowy. Po posiedzeniu sztabu wprowadzono stały monitoring stanu rzeki i podniesiony stan gotowości służb sanitarno-epidemiologicznych, zwłaszcza na terenie powiatów poddębickiego i łęczyckiego. Komenda Wojewódzka Policji prowadzi stały monitoring rzeki w przy użyciu spektrometru. Państwowa Straż Pożarna, a także lokalne jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej zostały zobowiązana do pomocy przy odławianiu śniętych ryb. Funkcjonariusze PSP i OSP zostali wyposażenie w odpowiedni sprzęt do wykonywania tych czynności.

 

W godzinach popołudniowych w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu zebrał się sztab kryzysowy. W trakcie spotkania Wojewoda Wielkoposlki Michał Zieliński zapoznał się z ustaleniami służb działających na miejscu. W posiedzeniu uczestniczyli również przedstawiciele Wód Polskich, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii. Szczegóły:

https://www.poznan.uw.gov.pl/wydarzenia-biezace/posiedzenie-wojewodzkiego-zespolu-zarzadzania-kryzysowego-dotyczace-zjawiska

 


 

O godz. 15.30 zadysponowano wykonanie bariery w rejonie m. Rzuchów zabezpieczającej rzekę Wartę przed zanieczyszczeniem śniętymi rybami z Neru. Przegrodę wykona PSP w Kole/OSP Dąbie na polecenie Starosty Kolskiego reprezentowanego przez Kierownika PCZK w Kole. Poniżej zdjęcia z działań służb w dniu 13 sierpnia.

 

Przechwytywanie   działania ratownicze zapora   ustalenia służb
         
pracownicy PGW WP   jednostki ratownicze   działania ratoricz ner

 


 

Ustalenia Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Łodzi dotyczące zjawiska śniętych ryb na rzece Ner!

 


 

W ciągu dnia Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Poznaniu zarządziło przekazywanie meldunków na godzinę 19.00 i 9.00 (14 sierpnia br.). O godzinie 19.00 przesłano poniższą wiadomość:

Informujemy, że na odcinku dolnego biegu rzeki Ner, wyznaczonego przekrojem w km 31+400 (~m. Parski) do ujścia Neru do rzeki Warty (granica woj. łódzkiego i wlkp. około. 11 km poniżej), podczas dokonanych dzisiaj oględzin stanu koryta rzeki w uprzednio analizowanych przekrojach rzeki w miejscach oględzin (w porównaniu z wczoraj - na terenie gminy Świnice Warckie, gminy Łęczyca i gminy Grabów) – nie stwierdzono przyrostu przypadków śnięcia ryb. Zakres zdarzenia na terenie województwa łódzkiego nie uległ zwiększeniu. Wzmiankowana sytuacja dotyczy również części gminy Dąbie, jednakże dokonana w dniu wczorajszym częściowa rozbiórka zatoru (m. Sobótka) i usunięcia zalegającej w nim padliny spowodowała, iż część przetamowania wraz z osadzonymi rybami przemieściła się w kierunku ujścia rzeki Ner do Warty.

Aktualnie w rejonie m. Rzuchów trwa akcja ratownicza związana z zabezpieczeniem rzeki Warty przed dopływem śniętych ryb z Neru.

Na Warcie nie odnotowano przypadków martwych ryb.