Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie oraz Miasto Radomsko porozumiały się w zakresie realizacji inwestycji związanej z eliminacją zagrożeń środowiskowych i poprawą wizerunku rzeki Radomki. Przedsięwzięcie ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa mieszkańców tych terenów, szczególnie na odcinku przepływającym przez centrum miasta. Zapobiegnie podtopieniom oraz zalewaniu nisko położonych obszarów w rejonie rzeki, do których dziś dochodzi często po nawalnych opadach i burzach.

 

4G8A0595

W spotkaniu wzięli udział poseł Anna Milczanowska, prezydent Radomska Jarosław Ferenc, wiceprezydent Monika Andrysiak, Bogumił Nowak - dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Grzegorz Szewczyk - dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu oraz Jan Kolończyk - kierownik Nadzoru Wodnego w Radomsku. 

 

Zaniedbane koryto Radomki od lat domagało się przebudowy. Rzeka przepływa przez ścisłe centrum miasta Radomska, w tym przez tereny silnie zurbanizowane i właściwie straciła swoją funkcjonalność. Podczas każdej ulewy dochodzi w mieście do podtopień. Podpisane przez Wody Polskie i Miasto Radomsko porozumienie zakłada zwiększenie przepustowości koryta rzeki m.in. poprzez regulację przepływu wód, polegającą na kształtowaniu przekroju poprzecznego i podłużnego oraz zwiększenie retencji w dolinie rzeki. - Renaturyzacja pozwoli na zwiększenie ochrony przeciwpowodziowej i zdolności retencyjnej oraz wpłynie na przeciwdziałanie skutkom suszy - podkreślała w trakcie spotkania poseł Anna Milczanowska. 

 

mapkaradomsko

 

Zakres inwestycji obejmuje również budowę polderów zalewowych, stopni rzecznych i kaskadowych oraz wykonanie nowej budowli przelewowo upustowej istniejącego zbiornika Metalurgia. "Te działania przyczynią się do natlenienia wody i wspomogą samooczyszczenie ekosystemu - wyjaśnia Bogumił Nowak, dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Czas niezbędny na realizację zadania to około 5 lat. Całkowity koszt inwestycji to ponad 32,1 mln zł, w tym 19,2 mln zł to wkład Wód Polskich. 

 

 

Miasto Radomsko odpowiada za część związaną z aktualizacją dokumentacji, uzyskaniem decyzji administracyjnych i sprawy własnościowe. Urzędnicy posiadają już zgodę na przebudowę rzeki na odcinku od ulicy Kraszewskiego do ulicy Reymonta. W najbliższym czasie będą musieli uzupełnić dokumentację projektową, a także pozyskać grunty na pozostałych odcinkach rzeki: czyli od źródeł, oraz od parku Świętojańskiego w kierunku ujścia i granicy miasta. Natomiast po stronie Wód Polskich będzie wykonanie prac w korycie rzeki Radomki.