Działania Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu, mające złagodzić skutki suszy, skupiają się na realizacji dużych zadań inwestycyjnych, będących kontynuacją prac z poprzedniego lat lub nowymi projektami, ale również na drobnych remontach urządzeń hydrotechnicznych. Wiele robót prowadzonych jest w celu systematycznego retencjonowania wody na mniejszych ciekach, przepływających przez grunty rolne i jeziora. Tworząc harmonogram tych przedsięwzięć, kierowano się zasadą, że budowa, przebudowa i remont progów piętrzących, czy zastawek i jazów, ma na celu zwiększenie retencji korytowej i gruntowej oraz jeziornej, która jest ważnym elementem w przeciwdziałaniu skutkom suszy.

Retencja korytowa to nowatorskie podejście, realizowane w ramach działań programu STOP SUSZY!, które ma na celu poprawę zdolności retencyjnych rzek, kanałów i obiektów melioracyjnych, przy użyciu jazów, przepusto-zastawek i innych urządzeń piętrzących. Dzięki temu w okresach niżówek i niedoborów opadów w określonych miejscach na rzekach i kanałach będzie prowadzone czasowe podpiętrzanie wód przy wykorzystaniu zastawek i innych urządzeń, które zapewni przekierowanie wód do rowów melioracyjnych. Działania te pozwalają również zatrzymać wodę w górnych partiach zlewni rzek, przeciwdziałając jej nadmiernemu spływowi z gruntów rolniczych i leśnych.

W ramach prac związanych ze zwiększeniem retencji na terenach rolnych wyremontowano 12 budowli piętrzących na Strudze Spicimierskiej. Dzięki temu przywrócona została możliwość piętrzenia na tych obiektach. Działania te gwarantują gromadzenie wód w korycie cieku na poziomie ok. 32,65 tys. m3 wód płynących. Roboty polegały m.in. na czyszczeniu powierzchni betonowych, uzupełnieniu ubytków betonu w płytach umocnień i elementach budowli, naprawie i zabezpieczeniu powierzchni żelbetowych, wykonaniu powłok ochronnych na powierzchniach betonowych, ręcznej reprofilacji (wypełnianie ubytków) powierzchni pionowej i poziomej, wykonanie powłok ochronnych na powierzchniach betonowych, wykonanie i założenie szandorów wraz z okuciami, zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji kratowych i pełnościennych. Zadania powiązane zostały z pracami udrożnieniowymi na rzece Strudze Spicimierskiej polegającymi na zapewnieniu swobodnego spływu w korycie, a przede wszystkim konserwacji odcinków cofkowych przed budowlami piętrzącymi.

 

856rth

                                               Przepust z piętrzeniem w km 7+500 rzeki Strugi Spicimierskiej przed i po remoncie

 mrg1900

                                               Przepust z piętrzeniem w km 11+930 rzeki Strugi Spicimierskiej przed i po remoncie

 

Kształtowanie Zasobów Wodnych na Terenach Rolnych umożliwia zatrzymanie wody w górnych odcinkach zlewni rzecznych, co ogranicza odpływ wody z terenów użytkowanych rolniczo. Działania te wykorzystują retencję korytową, która umożliwia zatrzymywanie wody w korytach rzecznych za pomocą urządzeń piętrzących, a następnie odpowiednie przekierowanie jej do systemów melioracyjnych. Rozwiązanie to przywraca dwufunkcyjność melioracji, co daje niemal natychmiastowy efekt zwiększenia retencji w dolinach rzecznych, w tym na terenach rolniczych. Jest to również bardzo korzystne dla środowiska naturalnego, zwłaszcza ekosystemów zależnych od wód. Retencja korytowa zmniejsza ryzyko związane z wezbraniami oraz skutki suszy.

 

cvbe546fdbhc

                                                      Realizacja oczyszczania zastawki i piętrzenia wody na rzece Łużyca w rejonie miejscowości Sokolenie

 

cxvnty65yjfng

                                                Montaż szandrów na zastawce na rzece Łużyca w rejonie miejscowości Lesiaki

 

W tym celu prowadzone są bieżące piętrzenia na rzekach i kanałach, prace utrzymaniowe które mają służyć odrestaurowaniu często zdewastowanych urządzeń hydrotechnicznych oraz zadania wykonywane w ramach ogólnopolskich założeń do Programu kształtowania zasobów wodnych na terenach rolnych. Jest to również rozpoczęcie planowanych już wcześniej inwestycji, które z różnych powodów nie zostały do tej pory zrealizowane. Jednocześnie konieczne jest równoległe prowadzenie innych działań prowadzących do sukcesywnego zwiększania retencji i poprawy bilansu wodnego kraju.

 

cxvdhde56m

                                             Montaż szandrów na zastawce na rzece Łużyca w rejonie miejscowości Sokolenie

 

bvm85654443

                                             Przygotowanie do piętrzenia zastawki mechanicznej na rzece Klonówka

 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu w ramach tego projektu wybudował 6 jazów na rzece Rgilewce. Inwestycje te zlokalizowane są w gminach Grzegorzew i Kłodawa we wschodniej Wielkopolsce, która boryka się z największymi deficytami wody. Uzyskana dzięki temu retencja wyniesie 21 tys. m3, bezpośrednim zasięgiem oddziaływania objęty zostanie obszar o powierzchni 284 ha, a pośrednim obszar o powierzchni blisko 3 tys. ha. 

 

Jaz 17540

                                                Jaz w km 17+540 rzeki Rgilewki, m. Borysławice Kościelne, gm. Grzegorzew, wysokość piętrzenia 1,10 m

 

Jaz 13145

                                                      Jaz w km 13+145 rzeki Rgilewki, m. Barłogi, gm. Grzegorzew, wysokość piętrzenia 1,15 m

 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu realizuje szereg działań technicznych i nietechnicznych mających przyczynić się do wzrostu retencji wody w Polsce. Zadania te wykonywane są przy jednoczesnym utrzymaniu trwałej równowagi bilansu wodnego i pożądanego stanu środowiska naturalnego. W ostatnim czasie nasza uwaga skupia się na modernizowaniu i odtwarzaniu obiektów hydrotechnicznych na rzekach w celu zatrzymywania większych ilości wody w ich korytach, a także realizacji prac zmierzających do odtworzenia zasobów wodnych jezior. W miarę możliwości organizacyjnych i finansowych, ale z pewnością konsekwentnie inwestycje te realizowane są w sposób korzystny dla środowiska naturalnego, zwłaszcza dla ekosystemów zależnych od wód.

Zrealizowano również odmulanie siedmiu zbiorników wyrównawczych przy pompowniach melioracyjnych: Nielęgowo, Wonieść, Kąty, Wojnowice, Drzeczkowo, Separowo, Zbęchy. Ponadto Wody Polskie na terenie powiatu kościańskiego i sąsiednich przez cały rok realizują eksploatację i utrzymanie setek administrowanych budowli piętrzących w celu realizacji retencji korytowej i jeziornej, przekładającej się na ok. 20 mln m3 zretencjonowanej wody.    

Rzeka Pilsia koło Bełchatowa to typowa zlewnia rolnicza. Przed piętrzeniem, w obrębie urządzenia przeprowadzono prace utrzymaniowe (wykoszenie, hakowanie, oczyszczenie budowli), a następnie zamontowano nowo zakupione szandory. Przy piętrzeniu na dwóch takich obiektach na rzece Pilsi udało się uzyskać, przy maksymalnej wysokości piętrzenia, nawet ok. 10 tys. m3 wody.

Pilsia przed piętrzeniem            rzeka Pilsia w trakcie piętrzenia woda górna      rzeka Pilsia woda dolna II  

Piętrzenie na rzece Pilsi koło Bełchatowa. Fot. 1 - Pilsia przed piętrzeniem. Fot. 2 - Pilsia w trakcie piętrzenia (woda górna). Fot. 3 - Pilsia w trakcie piętrzenia (woda dolna).

 

Na terenie Nadzoru Wodnego w Turku nowy blask zyskały 3 jazy zlokalizowane na rzekach Kiełbaska Duża oraz Struga Janiszewska. Podstawowym zadaniem tych obiektów jest okresowe piętrzenie wody, celem uzyskania retencji korytowej w okresach wegetacyjnych oraz okresowe przepuszczanie wód wezbraniowych i powodziowych, pochodzących z górnej części zlewni. Prace polegały m.in. na czyszczeniu oraz malowaniu barierek oraz konstrukcji metalowych, odnowieniu oznakowania, montażu zamknięć zasuwowych z mechanizmem wyciągowym, ręcznym formowaniu nasypów z ziemi oraz ubijaniu w okolicy budowli, a także na wykonaniu z brzegu pojedynczych opasek z kiszek faszynowych.

 

pojrQ

                                               Jaz nr 1 na Strudze Janiszewskiej w m. Posoka, przed i po remoncie

 

zqwfrthty

                                               Jaz nr 6 na Kiełbasce Dużej w m. Brudzew, przed i po remoncie

 

azqe3454h

                                               Jaz nr 7 na rz. Kiełbaska Duża w m. Pęcherzew, przed i po remoncie

 

Dzięki tym działaniom przy maksymalnym piętrzeniu można zretencjonować 22,90 tys. m3 wody.

Podobne zadanie zostało zrealizowane na rzece Żeglinie w powiecie sieradzkim, gdzie prace skupiły się na 3 jazach. Budowle powstały w latach 1963-1964 ubiegłego wieku i domagały się kompleksowej modernizacji. Służą one zwiększeniu retencji korytowej rzeki Żeglina. Wysokości piętrzenia wynoszą:

- jaz 5+608 - 1,6 m;

- jaz 9+573 - 1,5 m;

- jaz 8+931 - 1,5 m.

                  

xzvtejty66666666                                              Jaz w km 5+608 na rzece Żeglinie w powiecie sieradzkim, przed i po remoncie

 

4546hh

                                           Jaz w km 9+573 na rzece Żeglinie w powiecie sieradzkim, przed i po remoncie 

 

Zupełnie inaczej prezentuje się dziś także jaz w km 8+380 na Górniance, który został wybudowany w roku 1964 w celu zwiększenia retencji korytowej tej rzeki. Również jest usytuowany w powiecie sieradzkim. Wysokość piętrzenia na budowli wynosi 1 m. 

 

qqsCERBE                                               Jaz w km 8+380 na Górniance w powiecie sieradzkim

 

Nawet 145 tys. m3 wody będzie można zretencjonować dzięki remontowi budowli piętrzących (3 jazów i 5 przepustów z piętrzeniem) znajdujących się na rzekach: Warcica i Rów Ksawerowski. A dodatkowo nawodnić podsiąkowo około 52 ha użytków rolnych. Roboty wykonywane były na terenie powiatów konińskiego i kolskiego, gmin: Kramsk, Koło i Osiek Mały. Dotyczyły budowli:

- Jaz nr 2 w km 0+200 rzeki Warcicy w m. Pogorzałki gm. Kramsk;

- Jaz nr 3 w km 1+080 rzeki Warcicy w m. Pogorzałki gm. Kramsk;

- Przepust z piętrzeniem nr 4 w km 2+810 rzeki Warcicy w m. Barce gm. Kramsk;

- Przepust z piętrzeniem nr 5 w km 6+460 rzeki Warcicy w m. Borki gm. Kramsk;

- Przepust z piętrzeniem nr 6 w km 7+800 rzeki Warcicy w m. Borki gm. Kramsk;

- Przepust z piętrzeniem nr 7 w km 10+050 rzeki Warcicy w m. Ochle/Budki Stare gm. Koło/Osiek Mały;

- Przepust z piętrzeniem nr 8 w km 12+480 rzeki Warcicy w m. Lubiny/Budki Stare gm. Koło/Osiek Mały;

- Przepust z piętrzeniem nr 1 w km 0+000 cieku Rów Ksawerowski w m. Pogorzałki gm. Kramsk.

 

bw567k

                                                      Przepust z piętrzeniem 1+550 Struga Olszówka, m. Łubianka, gm. Olszówka, przed i po remoncie

 

0uluf

                                              Przepust z piętrzeniem 0+000 Rów Ksawerowski, m. Pogorzałki, przed i po wykonaniu prac

 

Nasi Pracownicy za cel obrali sobie również zwiększenie zdolności retencyjnej rzeki Strugi Olszówka, będącej prawym dopływem rzeki Orłówki, poprzez remont budowli piętrzących – 4 przepustów z piętrzeniem, który umożliwił realizację piętrzenia wód na tym cieku. Te działania pozwolą znów zretencjonować nawet prawie 2350 m3 wody i nawodnić podsiąkowo około 12 ha użytków rolnych.

Na terenie Nadzoru Wodnego Słupca zajmujemy się utrzymaniem 42 budowli piętrzących (jazy, przepusty z piętrzeniem, zastawki) wraz ze Zbiornikiem Słupeckim zlokalizowanych na ciekach Meszna, Struga Bawół, Rudnik, Dopływ spod Kędzierzyna (Struga Mąkowa). Widząc symptomy suszy już na przełomie zimy i wiosny siłami własnymi dokonano spiętrzeń wody na obiektach piętrzących szczególnie w górnych biegach cieków. Wszystkie wyżej wymienione budowle są w stanie umożliwiającym piętrzenie korytowe wody, między innymi dzięki przeprowadzonych w ostatnich latach remontach przeprowadzonych w ramach bieżącego utrzymania oraz działań zPKZW w 2020 i 2021 roku. Należy zwrócić uwagę na często bezmyślne działania w zakresie regulowania zasuwami w celu zalewania gruntów oraz stwarzania zagrożenia jak i rozpiętrzania budowli w okresach suchych.