Zapraszamy uczniów szkół podstawowych do udziału w konkursie plastycznym „Jak chronić wody podziemne?” Przedstawcie w formie pracy plastycznej, wykonanej dowolną techniką, jak można chronić wody podziemne lub jakie działania im zagrażają? Prześlijcie prace plastyczne drogą pocztową na adres siedziby PGW Wody Polskie do 8 kwietnia 2022 roku. Szczegóły konkursu znajdziecie w regulaminie. 


REGULAMIN


Każdego roku w dniu 22 marca obchodzony jest Światowy Dzień Wody ustanowiony w 1992 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Woda jest źródłem życia dla każdego żywego organizmu. Substancja ta, krąży na powierzchni ziemi, a także głęboko pod nią, od setek tysięcy lat w stanie ciekłym, stałym - w postaci lodu i gazowym, jako para wodna. Tegorocznym motywem przewodnim obchodów są Wody Podziemne. Jak woda dostała się pod powierzchnię ziemi? Zdecydowana większość wód podziemnych pochodzi z infiltracji, czyli wsiąkania opadów atmosferycznych (deszczu czy śniegu), a także wszystkich  wód powierzchniowych (rzek, jezior, stawów, bagien, mokradeł, strumieni) do gleby. Są to wody, które przemieszczają się pomiędzy szczelinami i warstwami ziemi na różnych głębokościach, pod wpływem działania grawitacji.

 

DSC02077 DSC02091 DSC02037
Przewidywane nagrody w konkursie z podziałem na kategorie: od lewej - klasy I-III, IV-VI i VII-VIII. 

Zasoby wód podziemnych nie są nieograniczone

Niestety, magazyny te nie są nieograniczone. W związku ze zmianami klimatyczny, poziom wód podziemnych stale się zmniejsza. Dodatkowo my, jako ludzie nieustannie je zanieczyszczamy. Głównymi problemami są negatywne działania powstałe w skutek działalności przemysłowej, energetycznej, transportowej czy rolniczej, takie jak dzikie wysypiska śmieci, nielegalne wypompowywanie nieoczyszczonych ścieków z fabryk czy domostw, a także nadmierne nawożenie gleb azotanami i pestycydami. Wszystkie te zanieczyszczone substancje trafiają wprost do wód podziemnych. Co gorsza, z badań wynika, iż wody gruntowe odnawiają się w ciągu 20 - 30 lat.

Choć zasoby te znajdują się pod ziemią, to właśnie nasze działania na powierzchni mają na nie ogromny wpływ. Jakość wód podziemnych jest niezwykle ważna ponieważ stanowią one rezerwuar wody pitnej na naszej planecie. Aktualnie w Polsce aż 70% wody pitnej pobierane jest z zasobów (magazynów) wód podziemnych, a w ciągu doby pobiera się ich 7 milionów m3 na dobę. Niestety proces odnawiania tych zasobów zachodzi bardzo wolno bo na przestrzeni aż 20 - 30 lat!  

 

Jak chronić wody podziemne?

Wody Polskie prowadzą szereg działań, których głównym celem jest zwiększenie poziomu wód podziemnych, np. program Stop Suszy!, zachęcający do budowy zbiorników retencyjnych (magazynujących wodę) nie tylko na terenach wiejskich ale również miejskich czy odtwarzaniu mokradeł, a także program sadzenia łąk kwietnych, które oczyszczają i magazynują wodę. Co jeszcze, jako społeczeństwo, możemy zrobić żeby chronić zasoby wód podziemnych?

 

Po pierwsze retencjonujmy i poprawiajmy stan wód!

  • Zmieniajmy swoje nawyki oszczędzając zużycie wody w czasie codziennych czynności.

  • Ograniczajmy pobór wody z ujęć podziemnych, a do podlewania roślin wykorzystywać zebraną deszczówkę.

  • Stosujmy rozwiązania małej retencji poprzez budowę oczek wodnych i wysiewanie łąk kwietnych, które spowalniając odpływ wód opadowych w głąb ziemi wspierają zasilanie tych zasobów.

  • Przeciwdziałajmy zanieczyszczeniu wód podziemnych pochodzącymi z nielegalnych wysypisk śmieci.

  • Inwestujmy w nowoczesne metody uzdatniania wody ściekowej promieniowaniem ultrafioletowym zamiast dezynfekcji chemicznej. Im lepszy będzie stan i jakość wody w kranie, tym chętniej będziemy pić wodę wodociągową, zamiast butelkowanej ograniczając w ten sposób ilość plastiku wprowadzanego do środowiska.

 

Po drugie działajmy na rzecz środowiska!

  • Działajmy na rzecz ochrony i odtwarzania powierzchni mokradeł, które są rezerwuarem zasobów wodnych.

  • Korzystajmy z  możliwości ekosystemowego oczyszczania wód poprzez budowę nadwodnych „stref buforowych”, będących pasem roślinności oddzielającej  obszary wodne od gruntów rolniczych. Szuwary trzcinowe i niektóre drzewa posiadają zdolność zatrzymywania pochodzących z rolnictwa biogenów. Wbudowując w swoje tkanki związki organiczne z nawozów sztucznych ograniczają przedostawanie się szkodliwych substancji do wód podziemnych i przeciwdziałają eutrofizacji.

 

Po trzecie odbudowujmy ekosystemy zdegradowane!

  • Inwestujmy w działania zamieniające byłe wyrobiska kopalniane w zbiorniki wodne, zwiększając w ten sposób retencję wód na danym obszarze.

 ***

To tylko wybrane przykłady sposobów jakimi można chronić ten bezcenny dla planety surowiec. Prawidłowe gospodarowanie i użytkowanie zasobów wodnych jest kluczowym elementem ochrony wód podziemnych. Od aktualnie podejmowanych decyzji zależeć będzie jaka przyszłość czeka kolejne pokolenia! Czekamy na prace plastyczne z Waszymi pomysłami!

 

SDW konkurs pionowy 5