Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Bogumił Nowak oraz Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu nadinsp. Piotr Mąka podpisali porozumienie o współpracy w zakresie utrzymywania bezpieczeństwa nad wodą. To ważny krok w kierunku edukacji społecznej dla odpowiedzialnego wypoczynku nad wodą oraz przeciwdziałania aktom wandalizmu i zaśmiecaniu rzek czy jezior.

Jednym z najważniejszych zadań Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie jest dbanie o dobrą jakość wód. Nasi pracownicy na bieżąco prowadzą wizje terenowe obiektów hydrotechnicznych i infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Oceniają stan wód w rzekach i powiadamiają odpowiednie służby, jeśli zauważą zanieczyszczenia w postaci zrzutów ścieków i innych nieczystości, w tym zanieczyszczeń stałych, zwłaszcza różnego typu odpadów mało- i wielkogabarytowych.

W rzece, czy na jej brzegach można znaleźć tak naprawdę wszystko: leżaki, koce, niepotrzebne garnki, wózki sklepowe, a przede wszystkim niezliczoną ilość butelek, kapsli i niedopałków. Irytującym problemem jest nielegalna wycinka roślinności i budowa pomostów, nadsypywanie brzegów, czy używanie łodzi z silnikami spalinowymi. Dlatego niezwykle ważną sprawą jest to, by podnosić świadomość ekologiczną osób wypoczywających nad wodą. W szczególnych przypadkach należałoby wyegzekwować większą karalność tych osób, które łamią przepisy świadomie. Tu nieodzowna jest pomoc policjantów, którzy posiadają stosowne uprawnienia.

W ramach deklarowanej współpracy sygnatariusze porozumienia będą współdziałać poprzez:

- wzajemne informowanie się o stwierdzonych lub podejrzewanych zagrożeniach bezpieczeństwa i porządku publicznego;

- przyjmowanie zgłoszeń i wymianę informacji w zakresie realizowanych wspólnie zadań;

- koordynację działań, czynności oraz współpracy przy wyjaśnianiu okoliczności w sytuacjach stwierdzenia popełnienia przestępstw lub wykroczeń, w tym współpracę przy wykonywaniu przez Wody Polskie uprawnień właściciela wód w stosunku do śródlądowych wód płynących stanowiących własność Skarbu Państwa, w szczególności w zakresie rybactwa śródlądowego, oraz kontroli gospodarowania wodami - w granicach posiadanych kompetencji i uprawnień;

- udzielanie wsparcia logistycznego przy wykonywaniu czynności na wodach i w ich bezpośrednim sąsiedztwie, a także współpracę w zakresie zapewnienia zgodnego z prawem i bezpiecznego korzystania ze śródlądowych dróg wodnych i prowadzenia żeglugi.

 

DSC05893

 

Od wielu już lat w okresie letnim coraz więcej poznaniaków odwiedza tereny nadwarciańskie. Najwięcej osób spotyka się nad Wartą w weekendy, a zabawa trwa często do późnych godzin nocnych. Codziennie pozostawiają po sobie tony śmieci. Wzmożone działania policjantów oraz pracowników RZGW w Poznaniu będą miały przede wszystkim charakter prewencyjny, gdyż wspólne patrole przeprowadzane w takich miejscach będą zniechęcać do popełniania czynów zakazanych. Już teraz policjanci z komisariatu wodnego w Poznaniu patrolują nie tylko rzekę, ale także poznańskie akweny oraz prowadzą działania na terenie całego województwa wielkopolskiego.

Warto dodać, że program edukacyjny Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Aktywni Błękitni otrzymał patronat Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu. Współpraca zakłada udział policjantów w lekcjach edukacyjnych prowadzonych przez pracowników RZGW w szkołach, a także pokazy z zakresu ratownictwa wodnego i udzielania pierwszej pomocy. Do programu, na terenie RZGW w Poznaniu zapisało się 16 szkół podstawowych. Cieszymy się, że możemy przekazywać wiedzę o wodzie młodemu pokoleniu, która – miejmy nadzieję – zaprocentuje w dorosłym życiu w postaci dobrych nawyków i pozytywnych postaw.

 Aktywni Błękitni Slider 2661x525 kopia