Na gruntach Skarbu Państwa administrowanych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie mogą być posadowione jedynie te urządzenia wodne, dla których zawarte są umowy użytkowania gruntów pokrytych wodami lub dzierżawy. Do zawarcia umowy niezbędna jest prawomocna zgoda wodnoprawna, decyzja legalizacyjna lub zaświadczenie skutecznego dokonania zgłoszenia, jeżeli rodzaj prowadzonej na gruncie działalności tego wymaga. Zgodnie z art. 389 pkt 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2021 r. poz. 624 z późn. zm.), jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na wykonanie urządzeń wodnych jakim jest w rozumieniu ustawy także pomost.

 

W przypadku chęci wybudowania pomostu kluczowym determinantem są jego wymiary i funkcja jaką ma pełnić. Zgodnie z art. 394 ust. 1 pkt 1  Prawa wodnego wykonanie pomostu o szerokości do 3 m i długości całkowitej do 25 m, stanowiącej sumę długości jego poszczególnych elementów wymaga zgłoszenia wodnoprawnego. Jeśli wymiary pomostu przekraczają podane wartości konieczne jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

 

Pomost w rozumieniu przepisów Prawa wodnego nie może służyć do cumowania jednostek pływających, bez względu na ich rozmiary i przeznaczenie. Obiekt służący do cumowania stanowi bowiem przystań, również kwalifikowaną jako urządzenie wodne, przy czym jego wykonanie zawsze wymagać będzie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

 

Jeśli pomost jako urządzenie wodne wykonany został przed wejściem w życie ustawy z dnia 24 października 1974 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 38, poz. 230), to jest przed 1 stycznia 1975 r., to, zgodnie z jej art. 133 ust. 1  nie jest wymagane pozwolenie wodnoprawne (Nie jest wymagane pozwolenie wodnoprawne na istniejące w dniu wejścia w życie ustawy urządzenia wodne). W związku z powyższym nie jest wymagana legalizacja takiego pomostu, bowiem na mocy ww. artykułu stał się on legalny. Do wniosku o użytkowanie gruntów pokrytych wodami dołączyć należy oświadczenie o wybudowaniu pomostu przed rokiem 1975 najlepiej jak będzie ono potwierdzone przez świadków w celu uprawdopodobnienia zdarzenia.

 

Jeśli pomost został wybudowany bez wymaganej zgody należy urządzenie takie zalegalizować zwracając się ze stosownym wnioskiem do PGW Wody Polskie.

 

Zgodnie z art. 190 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 sierpnia 2017r. Prawo wodne :

1. "Jeżeli urządzenie wodne zostało wykonane bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego lub zgłoszenia, właściciel tego urządzenia może wystąpić z wnioskiem o jego legalizację, do którego dołącza odpowiednio dokumenty, o których mowa w art. 407 ust. 2 oraz w art. 422. 

2. Właściwy organ Wód Polskich może wydać decyzję o legalizacji urządzenia wodnego, jeżeli lokalizacja tego urządzenia nie narusza:

a) ustaleń planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza,

b) ustaleń planu zarządzania ryzykiem powodziowym,

c) ustaleń planu przeciwdziałania skutkom suszy,

d) ustaleń programu ochrony wód morskich,

e) ustaleń krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych,

f) ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy albo decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

g) wymagań dotyczących ochrony zdrowia ludzi, środowiska, ochrony przyrody i dóbr kultury wpisanych do rejestru zabytków wynikających z przepisów odrębnych,

- oraz jest zgodna z art. 187, ustalając jednocześnie obowiązek uiszczenia opłaty legalizacyjnej.”

 

Jeżeli właściciel urządzenia wodnego nie wystąpił z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, lub nie uzyskał decyzji o legalizacji urządzenia wodnego, organ właściwy w sprawach pozwoleń wodnoprawnych na wykonywanie urządzeń wodnych nakłada na właściciela tego urządzenia, w drodze decyzji, obowiązek likwidacji urządzenia, ustalając warunki i termin wykonania tego obowiązku.

 

Właściwym organem Wód Polskich w sprawach wydania pozwolenia wodnoprawnego lub legalizacji urządzenia wodnego jest dyrektor właściwego miejscowo Zarządu Zlewni, a w sprawach zgłoszeń wodnoprawnych kierownik właściwego miejscowo Nadzoru Wodnego.

 

W przypadku rezygnacji z dalszej eksploatacji pomostu należy, przed jego usunięciem uzyskać stosowną zgodę wodnoprawną: pozwolenie wodnoprawne, lub dokonać zgłoszenia (przepisy ustawy dot. wykonania urządzeń wodnych - stosuje się odpowiednio do odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, rozbiórki lub likwidacji tych urządzeń – art. 17 ust. 1 pkt 4). Usuwając urządzenie wodne – pomost należy przywrócić  teren do stanu pierwotnego, w przeciwnym wypadku czynności te wykonane zostaną przez PGW Wody Polskie na koszt ujawnionego właściciela urządzenia wodnego.

 

Po przywróceniu terenu do stanu pierwotnego – likwidacji urządzenia należy się zwrócić do PGW Wody Polskie właściwego terytorialnie Nadzoru Wodnego w celu potwierdzenia tego faktu przez pracowników Wód Polskich.

 

Przydatne linki:

https://poznan.wody.gov.pl/strefa-klienta/114-nieprzypisany/970-zasady-gospodarowania-mieniem-skarbu-panstwa

https://poznan.wody.gov.pl/index.php/zgloszenie-wodnoprawne

https://poznan.wody.gov.pl/index.php/pozwolenie-wodnoprawne