Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie podpisało list intencyjny z gminą Pyzdry w zakresie budowy zbiornika retencyjnego na Kanale Flisa. W ten sposób zawiązane zostało lokalne partnerstwo, który ma przyczynić się do szybszej realizacji tej inwestycji. Za realizację zadania odpowiedzialne są Wody Polskie. Gmina Pyzdry przekaże grunty pod zbiornik oraz wykona dokumentację projektową.

Inwestycja zakłada budowę dwóch budowli piętrzących, które przyczynią się do powstania 2 sąsiadujących ze sobą zbiorników retencyjnych w dolnym odcinku Kanału Flisa o łącznej powierzchni ~10 ha i pojemności ~137 tys. m3 przy maxPP. Zbiorniki powstaną poprzez przegrodzenie wyraźnej, wciętej doliny zaporami czołowymi o długości 80 m i 180 m. Zadanie będzie służyć zwiększeniu retencji na terenach rolnych w Gminie Pyzdry oraz zwiększy ochronę przeciwpowodziową miejscowości Pyzdry. - Wybiegamy w ten sposób w kolejne dziesięciolecia. - To inwestycje w przyszłość mieszkańców Pyzdr i sąsiadujących samorządów – zaznaczył w swoim wystąpieniu Poseł na Sejm RP Leszek Galemba, który uczestniczył w uroczystości podpisaniu dokumentu.

 

DSC04289

                                                    Sygnatarusze listu intencyjnego (od lewej): Przemysław Dębski - burmistrz Pyzdr oraz Bogumił Nowak

                                                    - dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu

 

Celem inwestycji jest zretencjonowanie wody w okresach jej nadwyżek po to aby w okresach wzmożonego zapotrzebowania wykorzystać ją do nawodnień rolniczych. Powstałe zbiorniki poprawią także bezpieczeństwo powodziowe miasta Pyzdry oraz warunki gruntowo-wodne w rejonie. W dalszej przyszłości na powstałych zbiornikach planowane jest stworzenie łowisk wędkarskich. - To również potwierdzenie doskonałej współpracy z samorządem i działanie na rzecz dobra mieszkańców, a tym samym przeciwdziałanie skutkom suszy i wspieranie małej retencji! Cieszę się na tę współpracę! - podkreślił Przemysław Daca, Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Mieszkańcy Pyzdr są bardzo mocno związani z wodą. Dzięki niej miasto przez wieki prężnie się rozwijało. Kilkadziesiąt lat temu powstała koncepcja budowy zbiorników wodnych, która została zrealizowana tylko w części. Na 5 zaplanowanych zbiorników wykonano tylko 3, przy czym jeden powstał w wyniku naturalnego zalania. Pomysł budowy kolejnych dwóch obiektów został odłożony do szuflady na prawie 40 lat. - Bardzo się cieszę, że dziś wracamy do tego pomysłu ze wsparciem najważniejszej instytucji, która zajmują się w naszym kraju gospodarką wodną, jaką są Wody Polskie – przypomniał Przemysła Dębski, Burmistrz Pyzdr.

                                         

 

Sama dolina Kanału Flisa cechuje się wyraźnym wcięciem w stosunku do przyległych terenów, co jest charakterystyczne dla cieków znajdujących się w strefie krawędziowej doliny Warty. Podobnie jak pozostały obszar Pojezierza Wielkopolskiego omawiana zlewnia charakteryzuje się niskimi wartościami opadów atmosferycznych, nieprzekraczających 550 mm/rok. - Przy wysokim wskaźniku ewapotranspiracji, sięgającym w ostatnich latach ponad 700 mm/rok prowadzi to do deficytu wód powierzchniowych, szczególnie w okresie letnim. W efekcie rzeka ta w górnym odcinku, gdzie nie ma ona głębokiej bazy drenażu, w okresach suchych jest okresowo pozbawiona wody - mówił w trakcie prezentacji inwestycji Bogumił Nowak, dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

Założenia projektowe zadania przedstawił Jan Bartczak, dyrektor Zarządu Zlewni w Kole. Kanał Flisa to prawostronny dopływ Warty, uchodzący do niej w środkowym biegu w obrębie Doliny Konińskiej. Na całej swojej długości przepływa głównie przez tereny rolnicze użytkowane jako grunty orne i użytki zielone oraz sady. Dyrektor Bartczak wyjaśnił, że działka pod przyszłe zbiorniki usytuowana jest w obrębie miasta Pyzdry, w jego południowej części. Powstałe zbiorniki stanowić będą uzupełnienie już istniejących akwenów usytuowanych w środkowym odcinku rzeki. - Łączna pojemność zmagazynowanej wody w obrębie istniejących i planowanych zbiorników wyniesie ~403 tys. m3 - podsumował.

 

 

W wydarzeniu wzięli udział: Przemysław Daca - prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (on-line), poseł Leszek Galemba (on-line), Bogumił Nowak - dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Jan Bartczak - dyrektor Zarządu Zlewni w Kole, Przemysław Dębski - burmistrz Pyzdr, Justyna Sosnowska - przewodnicąca rady miejskiej w Pyzdrach oraz wykonawcy dokumentacji projektowej. 

Zgodnie z harmonogramem zadania na rok 2021 zaplanowane zostało wykonanie dokumentacji projektowej, na rok 2022 uzyskanie wszelkich decyzji administracyjnych i pozwoleń na budowę, a na rok 2023 prace budowlane.