infrastruktura i srodowisko

W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,

Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki,

Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach,

Poddziałanie 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu realizuje projekt pn. „Termomodernizacja budynków Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu – budynki na terenie zaplecza Zbiornika Wodnego Jeziorsko”.

W ramach zadania, RZGW w Poznaniu przeprowadzi termomodernizację dwóch budynków znajdujących się w Skęczniewie: biurowego i warsztatowego. Celem realizacji inwestycji jest zmniejszenie zużycia energii cieplnej oraz redukcja emisji CO2 we wskazanych budynkach. Obecnie nie spełniają one norm w zakresie izolacyjności cieplnej.

Zaplanowano prace związane z wymianą pokrycia dachowego, izolacji ścian, wymianą okien i drzwi oraz montażem pompy ciepła. Po zrealizowanych pracach wartość efektywności energetycznej budynków wzrośnie o około 84%. Termomodernizacja ma się rozpocząć w sierpniu 2017 roku, a zakończyć w listopadzie 2018 roku. Koszt inwestycji to 2 474 025,42 zł, z czego dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 wynosi 2 080 269,10 zł.

 

Mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych

Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 wdrożyła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach i nadużyciach finansowych.

Opracowane i udostępnione przez Instytucję Zarządzającą narzędzie informatyczne umożliwia przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:

- adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

lub

- formularz zamieszczony na stronie http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci

Za pośrednictwem mechanizmu należy zgłaszać podejrzenia nieprawidłowości, które dotyczą przedstawicieli instytucji wdrażających Program lub podmiotów realizujących projekty (np. Beneficjenci).

nfos

Regulacja Noteci na Odcinku Pakość-Łabiszyn z uwzględnieniem jeziora Sadłogoszcz

Okres realizacji: 2013-2016

Wartość zadania w mln zł: 5,756

 

Modernizacja obiektów piętrzących Kanału Bydgoskiego obejmująca zadania:

- śluza Okole z zabudowaniami,

- śluza Czyżkówko z zabudowaniami,

- śluza Prądy z zabudowaniami i mostem,

- śluza Osowa Góra z zabudowaniami i mostem.

Okres realizacji: 2014-2018

Wartość zadania w mln zł: 17,083

 

Polder Golina

Okres realizacji: 2014-2015

Wartość zadania w mln: 3,5

 lodz

 

Zadanie: „Modernizacja pompowni Siedlątków wraz z infrastrukturą”

Okres realizacji: 2017 rok

Koszt zadania: 716 115,24 zł

Koszt dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi: 572 890,00 zł

 

Zadanie: „Modernizacja progu nr 1 poniżej zapory czołowej zbiornika wodnego Jeziorsko”

Okres realizacji: 2017 rok

Koszt zadania: 441 858,35 zł

Koszt dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi: 353 485,00 zł

 wfos

Zadanie: "Termomodernizacja budynku Nadzoru Wodnego w Śremie".

Okres realizacji: 2015 rok.

Kwota zadania: 295 152,75 zł

Kwota dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu: 143 976,94 zł

 

Zadanie: "Zakup łodzi dla wsparcia zadań statutowych Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu a w szczególności przeciwdziałaniu powodzi i usuwaniu ich skutków".

Okres realizacji: 2016 rok

Koszt zadania: 119 310,00 zł

Koszt dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu: 50 000,00 zł

 

Zadanie: Termomodernizacja Budynku Nadzoru Wodnego w Międzychodzie

Okres realizacji: 2016 rok

Koszt zadania: 122 415,61 zł

Koszt dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu: 60 061,13 zł

 

Zadanie: „Modernizacja infrastruktury Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu”

Okres realizacji: 2017 rok

Koszt zadania: 564 031,00 zł

Koszt dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu: 282 014,00 zł

 zielona gora

 

Zadanie: "Zakup samochodów dla wsparcia zadań statutowych Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu a w szczególności przeciwdziałania powodzi i usuwania ich skutków"

Okres realizacji: 2016 rok

Koszt zadania: 241 080,00 zł

Koszt dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze: 110 000,00 zł

 

Zadanie: „Zakup rębaka dla wsparcia zadań statutowych Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu a w szczególności przeciwdziałaniu powodzi i usuwaniu ich skutków”

Okres realizacji: 2017 rok

Koszt zadania: 20 000,00 zł

Koszt dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze: 14 000,00 zł

 torun

Zadanie: "Zakup samochodu dla wsparcia zadań statutowych RZGW w Poznaniu"

Okres realizacji: 2017 rok

Koszt zadania: 145 000,00 zł

Koszt dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu: 107 711,00 zł

 katowice

 

Zadanie: "Monitoring przeciwpowodziowy i ASTKZ na obiektach hydrotechnicznych wraz z automatyzacją niezbędnej infrastruktury zbiornika wodnego Poraj"

Okres realizacji: 2018 rok

Koszt zadania: 187 181,40 zł

Koszt dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach: 93.590,70 zł

 

KANAŁ ŚLESIŃSKI

 

1. przygotowanie projektu 

 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu w dniu 30 stycznia 2009 r. zawarł z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu pre-umowę na przygotowanie dokumentacji oraz uzyskanie wymaganych pozwoleń, natomiast 31 grudnia 2010 r. podpisano porozumienie na realizację zadań rzeczowych w latach 2011-2013.

Całkowity koszt projektu wyniósł: 17 932 363,19 zł

Kwota dofinansowania ze środków EFRR: 12 264 028,67 zł

Projekt zgłoszony przez RZGW znajduje się na liście indywidualnych projektów kluczowych WRPO.

 

2. realizacja projektu 

 

Modernizacja Kanału Ślesińskiego w km 0,00-32,00 poprzez remont śluz w Koszewie, Gawronach, Pątnowie i Morzysławiu oraz roboty pogłęb.-udrożnieniowe.

 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu w dniu 31.12.2010 r. podpisał z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu porozumienie w sprawie dofinansowania projektu pn.: "Modernizacja Kanału Ślesińskiego w km 0,00-32,00 poprzez remont śluz w Koszewie, Gawronach, Pątnowie i Morzysławiu oraz roboty pogłęb.-udrożnieniowe" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytet III "Środowisko Przyrodnicze", Działanie 3.5. "Wzmocnienie ochrony przeciwpowodziowej zagrożonych obszarów oraz zwiększenie retencji na terenie województwa" Schemat 5 "Przebudowa (modernizacja) i budowa budowli piętrzących".

Lata rzeczowej realizacji projektu: 2011-2013

 

                                                            koszewo jaz sluza

 

Inwestycja zlokalizowana jest w województwie wielkopolskim, w powiecie konińskim w gminach Skulsk i Konin. Przedmiotem projektu była realizacja 6 zadań obejmujących: przebudowę zabezpieczeń przeciwfiltracyjnych i betonów konstrukcyjnych wraz z przebudową zamknięć śluz Morzysław, Pątnów, Gawrony i Koszewo, przebudowę Jazu Gawrony oraz przebudowę koryta Kanału Ślesińskiego.

W ramach projektu, jako cel główny przyjęto poprawę stanu infrastruktury technicznej Kanału Ślesińskiego, zarówno pod względem jej sprawności, jak i poziomu wyposażenia obiektów. Dla realizacji celu głównego przewidziano wdrożenie celów szczegółowych, integralnie związanych z zaplanowanymi w projekcie działaniami. Do najważniejszych celów szczegółowych zaliczono poprawę stanu technicznego konstrukcji betonowej, przede wszystkim poprzez wykonanie uszczelnień ścian i dna oraz wyposażenia śluz, poprzez naprawę wrót i ich napędów, w tym części mechanicznej i elektrycznej, a także otoczenia w niezbędny sprzęt. Wyróżnić należy wrota powodziowe śluzy Morzysław oraz poprawę stanu technicznego jazu Gawrony i udrożnienie Kanału Ślesińskiego, w odcinku ujściowym do rzeki Warty.

 

1 Śluza Gawrony

 

Najbardziej znaczącymi konsekwencjami realizacji celu głównego w analizowanym obrębie Kanału Ślesińskiego będzie: zmniejszenie zagrożenia powodziowego dla zamieszkałych terenów przyległych do Kanału Ślesińskiego; zapewnienie optymalnych warunków bezpieczeństwa dla obsługi obiektów, użytkowników infrastruktury oraz okolicznych mieszkańców oraz zminimalizowanie niebezpieczeństwa wystąpienia zagrożeń, poprzez poprawę stanu infrastruktury drogi wodnej o strategicznym znaczeniu.

Projekt "Modernizacja Kanału Ślesińskiego w km 0,00-32,00 poprzez remont śluz w Koszewie, Gawronach, Pątnowie i Morzysławiu oraz roboty pogłęb.-udrożnieniowe" to realizacja następujących zadań:

Zadanie 1 - Przebudowa zabezpieczeń przeciwfiltracyjnych i betonów konstrukcji wraz z przebudową zamknięć Śluzy Morzysław;

Zadanie 2 - Przebudowa zabezpieczeń przeciwfiltracyjnych i betonów konstrukcji wraz z przebudową zamknięć Śluzy Pątnów;

Zadanie 3 - Przebudowa zabezpieczeń przeciwfiltracyjnych i betonów konstrukcji wraz z przebudową zamknięć Śluzy Gawrony;

Zadanie 4 - Przebudowa Jazu Gawrony;

Zadanie 5 - Przebudowa zabezpieczeń przeciwfiltracyjnych i betonów konstrukcji wraz z przebudową zamknięć Śluzy Koszewo;

Zadanie 6 - Przebudowa koryta Kanału Ślesińskiego

W dniu 19 listopada 2013 r. zakończono rzeczową realizację projektu.

Całkowita wartość Projektu wyniosła: 17 932 363,19 zł

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 12 264 028,67 zł

Beneficjent

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

  1. Szewska 1, 61-760 Poznań

tel.: 61 856 77 00 fax: 61 852 57 31

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. www.poznan.rzgw.gov.pl

Instytucja Pośrednicząca WRPO

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środkowiska

i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

   2.   Szczepanowskiego 15 A, 60-541 Poznań

tel.: 61 845 62 00 fax: 61 841 10 09

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. www.wfosgw.poznan.pl

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

 

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI

 

fundusze