Informacja o postępowaniu przetargowym wraz załącznikami znajduję się pod adresem:

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/6,Postepowania-przetargowe.html

 Ofertę zawierającą formularz oferty (i pozostałe wymagane dokumenty i oświadczenia ofertowe), składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej (papierowej - dotyczy wszystkich części zamówienia)!

OFERT W PRZEDMIOTOWYM POSTĘPOWANIU NIE SKŁADA SIĘ W SPOSÓB ELEKTRONICZNY!