REGULAMIN AMATORSKIEGO POŁOWU RYB
w obwodach rybackich: rzeki Ner – Nr 1, jeziora Szymanowskie na kanale Szymanowo - Grzybno – Nr 1 i jeziora Bielskie na cieku Struga Kamionka – Nr 1

 

1 . Łowiska wędkarskie w obwodach rybackich rzeki Ner – Nr 1, jeziora Szymanowskie na kanale Szymanowo - Grzybno – Nr 1 i jeziora Bielskie na cieku Struga Kamionka – Nr 1 działają w ramach gospodarki wędkarskiej prowadzonej przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (zwanego dalej Dyrektorem RZGW w Poznaniu).

2. Prawo do amatorskiego połowu ryb rocznego nabywają osoby, które posiadają przy sobie imienne zezwolenie na amatorski połów ryb wydane przez Dyrektora RZGW w Poznaniu oraz kartę wędkarską (z wyjątkiem przypadków opisanych w ustawie o rybactwie śródlądowym). Imienne zezwolenia roczne wydawane są przez Dyrektora RZGW w Poznaniu na warunkach określonych w Zasadach sprzedaży zezwoleń.
3. Prawo do amatorskiego połowu ryb okresowego nabywają osoby, które ze strony poznan.wody.gov.pl pobiorą druk zezwolenia okresowego i go wypełnią. Zezwolenie jest ważne wyłącznie z kartą wędkarską (z wyjątkiem przypadków opisanych w ustawie o rybactwie śródlądowym) oraz dokumentem stwierdzającym dokonanie opłaty za połów, zgodnie z warunkami określonymi w Zasadach sprzedaży zezwoleń.

4. Zezwolenie na amatorski połów ryb:

- w obwodzie rybackim rzeki Ner – Nr 1 uprawnia do wędkowania w wodach rzeki Ner na odcinku od jej źródeł do osi podłużnej mostu w miejscowości Lutomiersk na drodze wojewódzkiej Szadek – Łódź wraz z wodami jej dopływów na tym odcinku oraz stanowiących własność publiczną wodach starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym bądź okresowym naturalnym lub uregulowanym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka rzeki albo jej dopływów;

- w obwodzie rybackim jeziora Szymanowskie na kanale Szymanowo - Grzybno – Nr 1 uprawnia do wędkowania w wodach jeziora Szymanowskiego wraz z wodami kanału Szymanowo - Grzybno na odcinku od linii prostej przechodzącej przez punkty położone na lewym i prawym brzegu tego kanału w odległości 100m powyżej miejsca wpływu kanału do tego jeziora do osi podłużnej przepustu na drodze gminnej Gaj-Szymanowo;

- w obwodzie rybackim jeziora Bielskie na cieku Struga Kamionka – Nr 1 uprawnia do wędkowania w wodach jezior Bielskie, Białcz, Koleńskie, Sołeckie I i Kludno wraz z wodami cieku Struga Kamionka od jego źródeł do ujścia do rzeki Warta oraz wody dopływów tych jezior albo tego cieku.

5. Połów ryb musi odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą o rybactwie śródlądowym, rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie, ustawą o ochronie przyrody, ustawą Prawo wodne, Kodeksem cywilnym oraz zapisami niniejszego regulaminu.

6. Wędkujący zobowiązany jest do prowadzenia rejestru amatorskiego połowu ryb i jego przesłania do Dyrektora RZGW w Poznaniu w terminie 14 dni od daty zakończenia okresu ważności zezwolenia.

7. Posiadacz zezwolenia ma prawo do wędkowania:

- 2 wędkami metodą gruntowo-spławikową lub
- 1 wędką metodą spinningową lub
- 1 wędką metodą trolingową lub
- 1 wędką metodą podlodową.
8. Połów ryb z brzegu dozwolony jest przez cały rok w porze dziennej oraz w porze nocnej. Połów ryb z jednostek pływających dozwolony jest w okresie od 1 maja do 31 grudnia. Połów ryb z jednostek pływających oraz z lodu dozwolony jest w porze dziennej, to jest od godziny przez wschodem słońca do godziny po zachodzie słońca.

9. Prawo do samodzielnego wędkowania mają osoby, które ukończyły 14 lat, z obostrzeniem, iż w porze nocnej wędkujący, którzy nie ukończyli 16 roku życia muszą znajdować się pod opieką osoby pełnoletniej.

10. Osoby poniżej 14 roku życia mogą wędkować nie posiadając zezwolenia wędkarskiego pod opieką osoby dorosłej, posiadającej kartę wędkarską i odpowiednie zezwolenie na wędkowanie z zachowaniem dopuszczalnej liczby wędek w ramach jednego zezwolenia. W takim przypadku obowiązujące limity połowu ryb liczone są łącznie dla obu wędkujących.
11. Pierwszeństwo w zajmowaniu stanowiska wędkarskiego ma osoba, która przybyła na nie wcześniej. Wędkujący powinni zachować pomiędzy sobą odstępy wynoszące nie mniej niż 10 m podczas wędkowania metodami spławikową i gruntową oraz nie mniej niż 25 m podczas połowu na spinning i z jednostek pływających. Odstępy te mogą zostać zmniejszone za obopólną zgodą wędkujących.
12. Wędkowanie musi odbywać się przy zachowaniu bezpośredniego nadzoru nad wędkami.

13. Wędkarz zobowiązany jest utrzymywać swoje stanowisko wędkarskie (w promieniu 5 m od miejsca przebywania) w czystości niezależnie od stanu w jakim je zastał podczas rozpoczynania wędkowania.

14. Zabrania się wędkowania w obrębach ochronnych i hodowlanych oraz w innych miejscach do tego nieprzeznaczonych.

15. Zabrania się pozyskiwania ryb metodą na tak zwanego szarpaka.

16. Wędkarz zobowiązany jest posiadać przyrząd do wyjmowania haczyków z pysków ryb oraz miarkę.

17. Wędkarz zobowiązany jest wypuszczać ryby niewymiarowe, znajdujące się pod ochroną gatunkową lub złowione w okresie ochronnym niezwłocznie po złowieniu bez względu na ich stan.

18. Zabrania się przetrzymywania ryb w ilości przewyższającej limity połowu określone dla danego gatunku. Każdy wędkarz musi przetrzymywać swoje ryby osobno w stanie żywym w przeznaczonej do tego siatce wędkarskiej (z miękkiej tkaniny rozpiętej na sztywnych obręczach), worku karpiowym lub uśmiercone. Ryby złowione na lodzie przeznaczone do zabrania należy uśmiercić bezpośrednio po złowieniu. Przy czym zabrania się, przed opuszczeniem łowiska, obcinania rybom głów i ogonów (w celu umożliwienia osobom kontrolującym weryfikacji przestrzegania wymiarów ochronnych).

19. Zabrania się połowu na żywą i martwą rybkę oraz jej części w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia. Dopuszcza się pozyskiwanie ryb przeznaczonych na przynętę za pomocą podrywki wędkarskiej o wymiarach nie większych niż 1x1 m i oczku o krawędzi nie mniejszej niż 5 mm. Ryby przeznaczone na przynętę muszą być pozyskane z łowiska, na którym dokonuje się połowu. Dopuszczone jest przetrzymanie ryb przynętowych w przeznaczonych do tego sadzach/wiaderkach.

20. Obowiązują okresy, wymiary ochronne i limity połowu oraz inne ograniczenia zgodne z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie, z poniższymi wyjątkami:

- wymiar gospodarczy sandacza i szczupaka do 50 cm i od 70 cm;
- wymiar gospodarczy okonia do 18 cm i od 35 cm;
- wymiar gospodarczy karasia pospolitego do 20 cm i od 30 cm;
- wymiar gospodarczy lina od 45 cm;
- limit dzienny (000-2400) ryb do zabrania z łowiska: sandacz i szczupak 2 szt. łącznie, węgorz 1 szt., lin i karaś pospolity 3 szt. łącznie, okoń 8 szt.;
- poza gatunkami wymienionymi w ww. rozporządzeniu dodatkowy zakaz wypuszczania po złowieniu z powrotem do łowiska ryb z gatunków: sum europejski (poza okresami i wymiarami ochronnymi), karaś srebrzysty (tzw. karaś japoński), tołpyga pstra i tołpyga biała.

21. Obowiązkiem wędkarza jest zmiana stanowiska, jeśli rozgrywane mają być w tym miejscu zawody wędkarskie. Organizator zawodów musi posiadać pisemne zezwolenie Dyrektora RZGW w Poznaniu i jest zobowiązany do oznakowania miejsca przeznaczonego do rozgrywania zawodów.

22. Osoba dokonująca połowu ma bezwzględny obowiązek poddać się kontroli prowadzonej przez: strażników Państwowej Straży Rybackiej, strażników Społecznej Straży Rybackiej, funkcjonariuszy Policji oraz upoważnionych przedstawicieli Dyrektora RZGW w Poznaniu. Na żądanie kontrolujących, wędkarz ma obowiązek okazać wymagane niniejszym Regulaminem dokumenty, sprzęt wędkarski, złowione ryby i posiadane przynęty.

23. Zastrzega się, że w przypadku pogarszającego się stanu jakości wód obwodu rybackiego Dyrektor RZGW w Poznaniu w drodze ogłoszenia może wprowadzić ograniczenia w ilości stosowanych zanęt lub wprowadzić całkowity zakaz ich stosowania. Wprowadzenie takiego ograniczenia nie wymaga zmiany regulaminu.

24. Nieprzestrzeganie warunków zezwolenia stanowi naruszenie ustawy o rybactwie śródlądowym i jest podstawą do cofnięcia zezwolenia bez odszkodowania oraz do odmowy wydania kolejnego zezwolenia.

25. Osoby posiadające wykupione zezwolenie na amatorski połów ryb w obwodach rybackich użytkowanych przez Dyrektora RZGW w Poznaniu biorą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów niniejszego Regulaminu również przez osoby wspólnie przebywające z nią na łowisku.

26. Dyrektor RZGW w Poznaniu nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieszczęśliwych wypadków jakie mogą zaistnieć w trakcie korzystania z łowiska przez osoby dokonujące połowu ryb jak również za osoby wspólnie przebywające z nimi na łowisku.

27. Wykupienie zezwolenia na wędkowanie w obwodach rybackich użytkowanych przez Dyrektora RZGW w Poznaniu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz z zapoznaniem się z klauzulą dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

 

Treść zarządzenia nr 88/2020 Prezesa PWG WP z dnia 22.12.2020 r. w sprawie wprowadzenia regulaminów amatorskiego połowu ryb

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zgodnie z art. 13 ust. l i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm., dalej jako: Rozporządzenie) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie informuje:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie przy ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa (dalej jako: PGW wody Polskie).

2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych w PGW Wody Polskie możliwy jest pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub listownie pod adresem: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ul. ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor ochrony danych” albo pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub listownie pod adresem: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań, z dopiskiem: „Regionalny Inspektor Ochrony Danych w Poznaniu”.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przesłania zezwolenia na amatorski połów ryb na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), w celu wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia). Ponadto, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych wynikających z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia).

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być jedynie podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych tj. podmioty współpracujące w zakresie dostarczania lub utrzymania systemów informatycznych.

5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą maksymalnie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umów zawartych z Administratorem lub do czasu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego lub z zakresu księgowości.

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Pani/Pana dotyczących przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

  • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (podstawa prawna: art. 13 ust. 2 lit. c Rozporządzenia) — cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; realizacja prawa możliwa jest poprzez kontakt w sposób wskazany w pkt 2;
  • prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych (podstawa prawna: art. 15 Rozporządzenia);
  • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych Pani/Pana dotyczących w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne (podstawa prawna: art. 16 Rozporządzenia);
  • prawo do usunięcia danych osobowych Pani/Pana dotyczących (podstawa prawna: art. 17 Rozporządzenia);
  • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących (podstawa prawna: art. 18 Rozporządzenia);

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia (podstawa prawna: art. 77 Rozporządzenia).

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem umownym/warunkiem zawarcia umowy i jest niezbędne dla realizacji celów, o których mowa w pkt 3, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność realizacji tych celów.

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.