REGULAMIN AMATORSKIEGO POŁOWU RYB W ŁOWISKACH "ZALEW ŚREMSKI A DUŻY" ORAZ „ZALEW ŚREMSKI B”

 

 1. Łowiska „Zalew Śremski A Duży" oraz „Zalew Śremski B” (gm. Śrem, pow. śremski, woj. wielkopolskie) działają w ramach gospodarki wędkarskiej prowadzonej przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (zwanego dalej Dyrektorem RZGW w Poznaniu).
 2. Prawo do amatorskiego połowu ryb rocznego nabywają osoby, które posiadają przy sobie imienne zezwolenie na amatorski połów ryb wydane przez Dyrektora RZGW w Poznaniu oraz kartę wędkarską (z wyjątkiem przypadków opisanych w ustawie o rybactwie śródlądowym). Imienne zezwolenia roczne wydawane są przez Dyrektora RZGW w Poznaniu na warunkach określonych w Zasadach sprzedaży zezwoleń uprawniających do amatorskiego połowu ryb w obwodach rybackich i łowiskach udostępnionych przez Dyrektora RZGW w Poznaniu.
 3. Prawo do amatorskiego połowu ryb okresowego nabywają osoby, które ze strony poznan.wody.gov.pl pobiorą druk zezwolenia okresowego i go wypełnią. Zezwolenie jest ważne wyłącznie z kartą wędkarską (z wyjątkiem przypadków opisanych w ustawie o rybactwie śródlądowym) oraz dokumentem stwierdzającym dokonanie opłaty za połów, zgodnie z warunkami określonymi w Zasadach sprzedaży zezwoleń uprawniających do amatorskiego połowu ryb w obwodach rybackich i łowiskach udostępnionych przez Dyrektora RZGW w Poznaniu.
 4. Prawo do amatorskiego połowu ryb w wodach łowiska użytkowanego przez Dyrektora RZGW w Poznaniu nabywają również osoby, które posiadają przy sobie kartę wędkarską (z wyjątkiem przypadków opisanych w ustawie o rybactwie śródlądowym) oraz imienne zezwolenie „Nasze Łowiska” na amatorski połów ryb wydane przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie albo imienne zezwolenie „Opłata Krajowa” na amatorski połów ryb wydane przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.
 5. Zezwolenie na amatorski połów ryb uprawnia do wędkowania w wodach łowisk wyłącznie z brzegu, ponadto w przypadku „Zalewu Śremskiego B” z wyłączeniem strefy kompleksu wojskowego 1795 Śrem zaznaczonej kolorem czerwonym na poniższej grafice:
  1. bbb
 6. Połów ryb z brzegu dozwolony jest przez cały rok w porze dziennej oraz w porze nocnej.
 7. Połów ryb musi odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 883), rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 lipca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków ochrony i połowu ryb w powierzchniowych wodach śródlądowych (Dz. U. poz. 1373), ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 z późn. zm.), ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksem cywilnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 z późn. zm.) oraz zapisami niniejszego regulaminu.
 8. Posiadacz zezwolenia ma prawo do wędkowania:
 • 2 wędkami metodą gruntowo-spławikową albo
 • 1 wędką metodą spinningową.
 1. Obowiązują okresy, wymiary ochronne i limity połowu oraz inne ograniczenia zgodne z ww. rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 lipca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków ochrony i połowu ryb w powierzchniowych wodach śródlądowych. Poza gatunkami wymienionymi w ww. rozporządzeniu dodatkowy zakaz wypuszczania po złowieniu z powrotem do łowiska ryb z gatunków: sum europejski (poza okresami i wymiarami ochronnymi) oraz karaś srebrzysty (tzw. japoński), amur biały, karp, tołpyga pstra i biała i innych gatunków nierodzimych.
 2. Prawo do samodzielnego wędkowania mają osoby, które ukończyły 14 lat, z obostrzeniem, iż w porze nocnej wędkujący, którzy nie ukończyli 16 roku życia muszą znajdować się pod opieką osoby pełnoletniej.
 3. Osoby poniżej 14 roku życia mogą wędkować nie posiadając zezwolenia wędkarskiego pod opieką osoby dorosłej, posiadającej kartę wędkarską i odpowiednie zezwolenie na wędkowanie z zachowaniem dopuszczalnej liczby wędek w ramach jednego zezwolenia. W takim przypadku obowiązujące limity połowu ryb liczone są łącznie dla obu wędkujących.
 4. Pierwszeństwo w zajmowaniu stanowiska wędkarskiego ma osoba, która przybyła na nie wcześniej. Wędkujący powinni zachować pomiędzy sobą odstępy wynoszące nie mniej niż 10 m podczas wędkowania metodami spławikową i gruntową oraz nie mniej niż 25 m podczas połowu na spinning. Odstępy te mogą zostać zmniejszone za obopólną zgodą wędkujących.
 5. Wędkowanie musi odbywać się przy zachowaniu bezpośredniego nadzoru nad wędkami.
 6. Wędkarz zobowiązany jest utrzymywać swoje stanowisko wędkarskie (w promieniu 5 m od miejsca przebywania) w czystości niezależnie od stanu w jakim je zastał podczas rozpoczynania wędkowania.
 7. Zabrania się wędkowania w obrębach ochronnych i hodowlanych oraz w innych miejscach do tego nieprzeznaczonych.
 8. Zabrania się pozyskiwania ryb metodą na tak zwanego szarpaka.
 9. Wędkarz zobowiązany jest posiadać przyrząd do wyjmowania haczyków z pysków ryb oraz miarkę oraz zobowiązany jest wypuszczać ryby niewymiarowe, znajdujące się pod ochroną gatunkową lub złowione w okresie ochronnym niezwłocznie po złowieniu bez względu na ich stan.
 10. Zabrania się przetrzymywania ryb w ilości przewyższającej limity połowu określone dla danego gatunku. Każdy wędkarz musi przetrzymywać swoje ryby osobno w stanie żywym w przeznaczonej do tego siatce wędkarskiej (z miękkiej tkaniny rozpiętej na sztywnych obręczach), worku karpiowym lub uśmiercone. Ryby złowione na lodzie przeznaczone do zabrania należy uśmiercić bezpośrednio po złowieniu. Przy czym zabrania się, przed opuszczeniem łowiska, obcinania rybom głów i ogonów (w celu umożliwienia osobom kontrolującym weryfikacji przestrzegania wymiarów ochronnych).
 11. Zabrania się połowu na żywą i martwą rybkę oraz jej części w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia. Dopuszcza się pozyskiwanie ryb przeznaczonych na przynętę za pomocą podrywki wędkarskiej o wymiarach nie większych niż 1x1 m i oczku o krawędzi nie mniejszej niż 5 mm. Ryby przeznaczone na przynętę muszą być pozyskane z łowiska, na którym dokonuje się połowu. Dopuszczone jest przetrzymanie ryb przynętowych w przeznaczonych do tego sadzach/wiaderkach.
 12. Osoba dokonująca połowu ma bezwzględny obowiązek poddać się kontroli prowadzonej przez: strażników Państwowej Straży Rybackiej, strażników Społecznej Straży Rybackiej, funkcjonariuszy Policji oraz upoważnionych przedstawicieli Dyrektora RZGW w Poznaniu. Na żądanie kontrolujących, wędkarz ma obowiązek okazać wymagane niniejszym Regulaminem dokumenty, sprzęt wędkarski, złowione ryby i posiadane przynęty.
 13. Stosowanie zanęt spożywczych podczas połowu ryb ogranicza się do ilości 1 kg zanęty na wędkarza na dobę, a w okresie od 15 czerwca do 15 września obowiązuje całkowity zakaz stosowania zanęt (za wyjątkiem zgłoszonych zawodów wędkarskich, gdzie dopuszcza się ilość 1 kg zanęty na wędkarza na dobę, za co odpowiadać będzie organizator zawodów, przekroczenie ilości skutkować będzie m. in. brakiem zgody na kolejne zawody). Jako zanęty spożywcze można uznać wszelkie produkty spożywcze służące wabieniu ryb i utrzymaniu ich w łowisku, m. in. mieszanki sypkie, ziarna zbóż i wszelkie produkty zbożowe, kukurydza, groch, kasze, kulki proteinowe, pellet itp.
 14. Nieprzestrzeganie warunków zezwolenia stanowi naruszenie ustawy o rybactwie śródlądowym i jest podstawą do cofnięcia zezwolenia bez odszkodowania oraz do odmowy wydania kolejnego zezwolenia.
 15. Osoby posiadające wykupione zezwolenie na amatorski połów ryb biorą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów niniejszego regulaminu również przez osoby wspólnie przebywające z nią na łowisku.
 16. Dyrektor RZGW w Poznaniu nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieszczęśliwych wypadków jakie mogą zaistnieć w trakcie korzystania z łowiska przez osoby dokonujące połowu ryb jak również za osoby wspólnie przebywające z nimi na łowisku.
 17. Wykupienie zezwolenia na wędkowanie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz zzapoznaniem się z klauzulą dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

 

aktualizacja 08.01.2024 r.